ผู้บริหารและบุคลากร

Sep
17

อ.ภญ. ธนิยา ไพบูลย์วงษ์

อ.ภญ. ธนิยา  ไพบูลย์วงษ์ อาจารย์ประจำ    ประวัติการศึกษา : – เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๒   ประวัติการทำงานและประสบการณ์ – อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (ตุลาคม ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน) – เภสัชกรคลินิก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (เมษายน ๒๕๕๒ – ตุลาคม ๒๕๔๓) (เมษายน ๒๕๔๗ – กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙)   หนังสือ/ตำรา – การประเมินผลกระบวนการ Medication reconciliation, The Association of hospital   pharmacy (Thailand)   ผลงานวิจัย/บทความวิจัย – Paiboonvong T, […]

DETAIL

อ.ภญ. ปุณยวีร์ พืชสะกะ

อาจารย์ประจำ ประวัติการศึกษา – เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ – เภสัชศาสตรบัณฑิต (เภสัชกรรมคลินิก) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๒ ประวัติการทำงานและประสบการณ์ – อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (สิงหาคม ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน) – เภสัชกรโรงพยาบาล มหาชัย ๒ จังหวัดสมุทรสาคร  (เมษายน ๒๕๕๓ – กรกฎาคม ๒๕๕๗) หนังสือ/ตำรา – ผลงานวิจัย/บทความวิจัย – Puchsaka, P., Chaotham, C., & Chanvorachote, P. (2016). α-Lipoic acid sensitizes lung cancer cells to chemotherapeutic agents and anoikis […]

DETAIL

อ.ดร.ภก. อภิโชติ โซ่เงิน

อาจารย์ประจำ ประวัติการศึกษา – Board Certified Pharmacotherapy Specialists (Board of pharmacy specialties of America) – Specialized residency in Infectious Disease pharmacotherapy วิทยาลัยเภสัชบำบัด – General residency in Pharmacotherapy วิทยาลัยเภสัชบำบัด พ.ศ. ๒๕๕๕ – เภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๑ ประวัติการทำงานและประสบการณ์ – อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓-ปัจจุบัน) – เภสัชกรประจำโรงพยาบาลพญาไท (มีนาคม ๒๕๕๑-มกราคม ๒๕๕๒) หนังสือ/ตำรา – ผลงานวิจัย/บทความวิจัย – So-Ngern A, Montakantikul P, Manosuthi W. Clinically significant […]

DETAIL

ภก.อ. ภูมิสิริ วุฒิวงค์

ภก.อ. ภูมิสิริ  วุฒิวงค์ อาจารย์ประจำ สายงาน ด้านผู้ป่วย ประวัติการศึกษา        ปริญญาตรี ภ.บ.(การบริบาลทางเภสัชกรรม) มหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตร 6 ปี      ปริญญาโท เทียบเท่า      ปริญญาเอก        การศึกษาต่อเนื่อง                                                         […]

DETAIL
Sep
17

อ.ดร. วรท โชติปฏิเวชกุล

 อ.ดร. วรท โชติปฏิเวชกุล อาจารย์ประจำ   Publications  Warot Chotpatiwetchkul, Nathjanan Jongkon, Supa Hannongbua and Matthew Paul Gleeson, QM/MM Investigation of the Reaction Rates of Substrates of 2, 3-Dimethyl Malate Lyase, A Catabolic Protein Isolated from Aspergillus Niger, J. Mol. Graph. Model, 2016  Nathjanan Jongkon, Warot Chotpatiwetchkul and Matthew Paul Gleeson, Probing the Catalytic Mechanism Involved in the Isocitrate […]

DETAIL

ผศ.ดร.ภก. ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา

อาจารย์ประจำ ประวัติการศึกษา – จบการศึกษาที่ คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรการบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทโรฒ – ปัจจุบัน กำลังศึกษาในหลักสูตรวุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมด้านจิตเวช – ประกาศนียบัตร Certified General residency in Pharmacotherapy (วิทยาลัยเภสัชบำบัด) – ประกาศนียบัตร Certified Specialized Residency in Psychiatric Pharmacotherapy (วิทยาลัยเภสัชบำบัด) – ประกาศนียบัตร Board Certified Psychiatric Pharmacist (BCPP) จากสหรัฐอเมริกา ประวัติการทำงานและประสบการณ์ – อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (๒๕๕๒ – ปัจจุบัน) หนังสือ/ตำรา – ผลงานวิจัย/บทความวิจัย – บทความวิชาการ – ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา. Pharmacotherapy of anxiety disorders. […]

DETAIL

อ.ภก. กฤษฎาดนุเดช วงศ์เวชวิวัฒน์

อาจารย์ประจำ ประวัติการศึกษา – เภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม) มหาวิทยาลัยสยาม พ.ศ. ๒๕๕๗ ประวัติการทำงานและประสบการณ์ – อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (มีนาคม ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน) หนังสือ/ตำรา – ผลงานวิจัย/บทความวิจัย – บทความวิชาการ – บทความ ชุมชนเล็กกลางเมืองใหญ่ ในงานประชุมถอดบทเรียนงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ “เภสัชกรรมปฐมภูมิ: จากความร่วมมือสู่ความสำเร็จ” โดย วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) วันที่ ๒๔ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙

DETAIL

นางสาว สุติมา กัลขอิน

นางสาว สุติมา  กัลขอิน บุคลากรฝ่ายสนับสนุน ประวัติการศึกษา        ปริญญาตรี        ปริญญาโท        ปริญญาเอก        การศึกษาต่อเนื่อง                                                                     […]

DETAIL

ผศ.ดร.ภก. นพดล จงเจิดศักดิ์

อาจารย์ประจำ ประวัติการศึกษา – เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีเภสัชกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๙ – รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๕๓ – เภสัชศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๔๗ ประวัติการทำงานและประสบการณ์ – อาจารย์ประจำ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (มีนาคม ๒๕๕๑ – ปัจจุบัน) – เภสัชกร โรงพยาบาลศรีวิชัย ๓ สมุทรสาคร (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย) (พฤษภาคม ๒๕๔๙ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑) – เภสัชกร แผนกควบคุมคุณภาพ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร (ธันวาคม ๒๕๔๘ – เมษายน ๒๕๔๙) – […]

DETAIL

ภก.อ. พิชัย ชัยชนะชัยชาญ

ภก.อ. พิชัย  ชัยชนะชัยชาญ อาจารย์ประจำ สายงาน ด้านผู้ป่วย ประวัติการศึกษา        ปริญญาตรี ภ.บ.(เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ      ปริญญาโท ภ.ม.(เภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล) มหาวิทยาลัยมหิดล      ปริญญาเอก        การศึกษาต่อเนื่อง                                                             […]

DETAIL