ผู้บริหารและบุคลากร

อ.ดร.ภญ. ธนิยา เจริญเสรีรัตน์

อาจารย์ประจำ  ประวัติการศึกษา – ประกาศนียบัตร generalized residency in pharmacotherapy วิทยาลัยเภสัชบำบัด พ.ศ. ๒๕๕๘ – ประกาศนียบัตร Board Certified Pharmacotherapy Specialist (BCPS), USA พ.ศ. ๒๕๕๗ – เภสัชศาสตรบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๑ ประวัติการทำงานและประสบการณ์ – อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (ตุลาคม ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน) – เภสัชกร โรงพยาบาลวชิรพยาบาล สังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (พฤษภาคม ๒๕๕๑ – กันยายน ๒๕๕๔) หนังสือ/ตำรา – ผลงานวิจัย/บทความวิจัย – บทความวิชาการ –

DETAIL
Sep
17

อ.ภก. ภูมิสิริ วุฒิวงค์

อ.ภก. ภูมิสิริ  วุฒิวงค์ อาจารย์ประจำ   ประวัติการศึกษา : – เภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม) เกียตรินิยมอันดับ ๑ มหาวิทยาลัยสยาม พ.ศ. ๒๕๕๗   ประวัติการทำงานและประสบการณ์ – อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (มีนาคม ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน)   หนังสือ/ตำรา –    ผลงานวิจัย/บทความวิจัย –   บทความวิชาการ -บทความ ชุมชนกัลปพฤกษ์ หมู่ที่ ๔ ในงานประชุมถอดบทเรียนงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ “เภสัชกรรมปฐมภูมิ: จากความร่วมมือสู่ความสำเร็จ” โดย วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) วันที่ ๒๔ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙                 […]

DETAIL

ผศ.ดร.ภญ. อรวรรณ จิตรวาณิช

อาจารย์ประจำ ประวัติการศึกษา – วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒ – วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๔ – เภสัชศาสตรบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๐ ประวัติการทำงานและประสบการณ์ – อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (ตุลาคม ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน) – อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สมุทรปราการ (มีนาคม ๒๕๔๑ – กันยายน ๒๕๕๓) – รองผู้จัดการโรงงาน บริษัท ๕ พระเจดีย์โอสถ จำกัด กรุงเทพมหานคร (มีนาคม ๒๕๒๓ – กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑) – หัวหน้าฝ่ายบรรจุ บริษัท เอฟ […]

DETAIL

อ.ดร.ภญ. ดารารัตน์ สำเร็จวิทย์

อาจารย์ประจำ ประวัติการศึกษา – MSc. International Management. School of Business and Economic, University of Exeter, UK. Graduated with merit พ.ศ. ๒๕๕๐ – เภสัชศาสตรบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๔ ประวัติการทำงานและประสบการณ์ – อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (มิถุนายน ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน) – อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร (มิถุนายน ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน) – เภสัชกร โรงพยาบาลจักษุรัตนิน กรุงเทพมหานคร (มิถุนายน ๒๕๕๔ – พฤษภาคม ๒๕๕๕) – Business […]

DETAIL

ผศ.ดร.ภญ. ศศิประภา ชิตรัตถา

อาจารย์ประจำ ประวัติการศึกษา – เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีเภสัชกรรม) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๘ – เภสัชศาสตรบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๓ ประวัติการทำงานและประสบการณ์ – อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (กรกฎาคม ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน) – ผู้ช่วยวิจัย รศ.ดร.ภก. ธวัชชัย แพชมัด ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก PHD/๐๑๔๑/๒๕๕๒)  (พฤษภาคม ๒๕๕๓ – พฤษภาคม ๒๕๕๘) – เภสัชกร (นอกเวลา) ร้านยาปฐมดรัก อ.เมือง นครปฐม (พฤษภาคม ๒๕๕๓ – พฤษภาคม ๒๕๕๘) – นักศึกษาแลกเปลี่ยน (วิจัย) Department of […]

DETAIL

ผศ.ดร.ภญ. นฤมล โพธิ์ศรีทอง

อาจารย์ประจำ ประวัติการศึกษา – ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๓ –  เภสัชศาสตร์มหาบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (เภสัชเคมี) พ.ศ. ๒๕๔๘ –  เภสัชศาสตร์บัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๓ ประวัติการทำงานและประสบการณ์ – อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (๒๕๕๓-ปัจจุบัน) – เภสัชกร (part time) ร้าน central Watson (๒๕๔๘-๒๕๕๓) – เภสัชกร (รายคาบ) กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ. เลิดสิน กรุงเทพมหานคร (๒๕๔๘-๒๕๕๓) – เภสัชกร (part time) ร้านยา mother care (๒๕๔๖-๒๕๔๘) – เภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม รพ.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ. […]

DETAIL

อ.ดร.ภญ. นวินดา ชินะตังกูร

อาจารย์ประจำ  ประวัติการศึกษา – ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร – Master of Pharmaceutical Science, University of Tasmania, Australia พ.ศ. ๒๕๕๕ – เภสัชศาสตรบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๔๙ ประวัติการทำงานและประสบการณ์ – อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (มกราคม ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน) – เภสัชกรโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม (มีนาคม ๒๕๕๐ – เมษายน ๒๕๕๓) หนังสือ/ตำรา – ผลงานวิจัย/บทความวิจัย – Chinatangkul N, Phosrithong N, and Nuchtavorn […]

DETAIL

อ.ภก. พิชัย ชัยชนะชัยชาญ

อาจารย์ประจำ ประวัติการศึกษา – Master of Science in Pharmacy, Pharmacology and Biomolecular Science, Mahidol University, Bangkok, Thailand., June 2015 – Bachelor of Pharmacy (2nd degree honor), Srinakharinwirot University, Ongkharak campus, Nakhon Nayok, Thailand., May 2011 ประวัติการทำงานและประสบการณ์ – Lecturer at faculty of pharmacy, Siam university (๒๕๕๘ – ปัจจุบัน) – Part time hospital pharmacist in Lerdsin hospital, and […]

DETAIL

อ.ภก. พิธาน โฆษิตชัยวัฒน์

อาจารย์ประจำ ประวัติการศึกษา – MBA (Finance) Wright State University, U.S.A.  ๒๕๓๖ – B.S.(Pharmacy) The University of  Toledo, U.S.A. ๒๕๓๐ ประวัติการทำงานและประสบการณ์ – อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (๒๕๕๑ – ปัจจุบัน) – เภสัชกรและผู้จัดการห้างขายยาชัยวัฒน์เภสัช (๒๕๔๕ – ๒๕๕๑) – เภสัชกรและผู้จัดการประจำแผนกเภสัช ร้าน CVS Pharmacy, USA (๒๕๔๐ – ๒๕๔๕) – เภสัชกร ร้าน Revco Pharmacy, USA (๒๕๓๖ – ๒๕๔๐) หนังสือ/ตำรา – ผลงานวิจัย/บทความวิจัย – นฤมล จุนสมุทร, ชลิดา ปัญญารัตน์, […]

DETAIL

อ.ดร. ศิริกาญจน์ เพ็งอ้น

อาจารย์ประจำ  ประวัติการศึกษา – Doctor of Philosophy Pharmaceutical Engineering (International Program) Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, Thailand พ.ศ. ๒๕๕๗ – วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการทางเภสัชศาสตร์) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๒ – วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๔๙ ประวัติการทำงานและประสบการณ์ – อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (มิถุนายน ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน) หนังสือ/ตำรา – ผลงานวิจัย/บทความวิจัย – Juthaporn Ponphaiboon, Sirikarn Pengon, Amornrat Chaidedgumjorn, Sontaya Limmatvapirat and […]

DETAIL