ผู้บริหารและบุคลากร

อ.ดร.ภญ. อุษาศิริ ศรีสกุล

อาจารย์ประจำ ประวัติการศึกษา –  Board of Pharmacy Specialist (BCP) in Pharmacotherapy, American Pharmacist Association พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๑ –  Pharmacy Practice Residency, University of Illinois at Chicago Medical Center, Illinois, United State of America พ.ศ. ๒๕๕๔ –  Doctor of Pharmacy (PharmD), University of Illinois at Chicago, College of Pharmacy, Illinois, United State of America พ.ศ. ๒๕๕๓ […]

DETAIL

นาย ณัฐวัฒน์ เชิดโคกสูง

นาย ณัฐวัฒน์  เชิดโคกสูง บุคลากรฝ่ายสนับสนุน ประวัติการศึกษา        ปริญญาตรี วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์)       ปริญญาโท        ปริญญาเอก        การศึกษาต่อเนื่อง                                                                     […]

DETAIL
Sep
17

นางสาว บุญญาสิริ เที่ยงธรรม

นางสาว บุญญาสิริ  เที่ยงธรรม บุคลากรฝ่ายสนับสนุน ประวัติการศึกษา        ปริญญาตรี        ปริญญาโท        ปริญญาเอก        การศึกษาต่อเนื่อง                                                                     […]

DETAIL

ผศ.ดร.ภญ. ใจนุช กาญจนภู

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกปฏิบัติงาน ประวัติการศึกษา  – ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๘ – เภสัชศาสตรบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๒ ประวัติการทำงานและประสบการณ์ – ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (พฤษภาคม ๒๕๕๗ – ปัจจุบัน) – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (มีนาคม ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน) – อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (มีนาคม ๒๕๕๒ – ปัจจุบัน) – อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธาน (พฤศจิกายน ๒๕๔๘ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒) หนังสือ/ตำรา – ผลงานวิจัย/บทความวิจัย – ใจนุช กาญจนภู, ระวิวรรณ […]

DETAIL

อ.ภก. ธกฤษณ์ รุ่งกิจวัฒนกุล

อาจารย์ประจำ ประวัติการศึกษา : – เภสัชศาสตรบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๓ ประวัติการทำงานและประสบการณ์ – อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (กรกฎาคม ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน) หนังสือ/ตำรา – ผลงานวิจัย/บทความวิจัย – Rungkitwattanakul D, Chaijamorn W, Meesomboon R, Sangwiroon A, Kongrod J, Nurukkae P, et al. Impact of a Pharmacy Education Program on Chronic Kidney Disease Patients With Complications in an Outpatient Clinic at […]

DETAIL

น.ส. พุทธิดา มูลผลึก

น.ส. พุทธิดา  มูลผลึก บุคลากรฝ่ายสนับสนุน ประวัติการศึกษา        ปริญญาตรี บช.บ.(บัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม      ปริญญาโท        ปริญญาเอก        การศึกษาต่อเนื่อง                                                                     […]

DETAIL

อ.ดร.ภก. ดนุช ปัญจพรผล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประวัติการศึกษา  – ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีเภสัชกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๔ – บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    พ.ศ. ๒๕๕๗ – เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๕๑ – บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๔๙ – เภสัชศาสตรบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๔๗ ประวัติการทำงานและประสบการณ์ – ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (มิถุนายน ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน) – อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (กันยายน ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน) – เภสัชกร โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) […]

DETAIL

อ.ดร.ภญ. วิภาวี รอดจันทร์

อาจารย์ประจำ  ประวัติการศึกษา – Specialized Residency in Infectious Disease Pharmacotherapy – กำลังศึกษาต่อ Specialized residency in infectious diseases pharmacotherapy วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๘-ปัจจุบัน) – General residency in Pharmacotherapy วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – เภสัชศาสตรบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๒ ประวัติการทำงานและประสบการณ์ – อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (กันยายน ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน) – เภสัชกร โรงพยาบาลรามาธิบดี (ตุลาคม ๒๕๕๒ – ตุลาคม ๒๕๕๔) – เภสัชกร โรงพยาบาลวชิรพยาบาล (พฤษภาคม ๒๕๕๒ – […]

DETAIL

อ.ดร.ภญ. เพ็ญนภา เจริญวิวัฒนกิจ

อาจารย์ประจำ ประวัติการศึกษา – เภสัชศาสตรบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๑ ประวัติการทำงานและประสบการณ์ – อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (มีนาคม ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน) – Special Research Student, Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Osaka University, Japan (ตุลาคม ๒๕๕๔ – มีนาคม ๒๕๕๕) หนังสือ/ตำรา – ผลงานวิจัย/บทความวิจัย Oral Presentation  -Charoenwiwattanakij P, Pratuangdejkul J, Thirapanmethee K, Jaturanpinyo M, Nukoolkarn V.* Screening of bioactive Compounds from Natural […]

DETAIL

อ.ดร.ภญ. วิริยาพร ศิริกุล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ประวัติการศึกษา – เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เภสัชกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ – เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชกรรมอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ – เภสัชศาสตรบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๕ ประวัติการทำงานและประสบการณ์ – ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (กันยายน ๒๕๕๗-ปัจจุบัน) – อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (มีนาคม ๒๕๕๓-ปัจจุบัน) – ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ บริษัทเมดิกา อินโนวา จำกัด กรุงเทพมหานคร (เมษายน ๒๕๕๐ –กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒) – ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนา บริษัทชุมชนเภสัชกรรมจำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร (มิถุนายน ๒๕๔๙-มีนาคม ๒๕๕๐) หนังสือ/ตำรา – ผลงานวิจัย/บทความวิจัย – W. Sirikun, J. Chatchawalsaisin and […]

DETAIL