ผู้บริหารและบุคลากร

ผศ.ดร.ภญ. นฤมล โพธิ์ศรีทอง

อาจารย์ประจำ ประวัติการศึกษา – ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๓ –  เภสัชศาสตร์มหาบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (เภสัชเคมี) พ.ศ. ๒๕๔๘ –  เภสัชศาสตร์บัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๓ ประวัติการทำงานและประสบการณ์ – อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (๒๕๕๓-ปัจจุบัน) – เภสัชกร (part time) ร้าน central Watson (๒๕๔๘-๒๕๕๓) – เภสัชกร (รายคาบ) กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ. เลิดสิน กรุงเทพมหานคร (๒๕๔๘-๒๕๕๓) – เภสัชกร (part time) ร้านยา mother care (๒๕๔๖-๒๕๔๘) – เภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม รพ.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ. […]

DETAIL

อ.ดร.ภญ. นวินดา ชินะตังกูร

อาจารย์ประจำ  ประวัติการศึกษา – ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร – Master of Pharmaceutical Science, University of Tasmania, Australia พ.ศ. ๒๕๕๕ – เภสัชศาสตรบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๔๙ ประวัติการทำงานและประสบการณ์ – อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (มกราคม ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน) – เภสัชกรโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม (มีนาคม ๒๕๕๐ – เมษายน ๒๕๕๓) หนังสือ/ตำรา – ผลงานวิจัย/บทความวิจัย – Chinatangkul N, Phosrithong N, and Nuchtavorn […]

DETAIL

อ.ภก. พิชัย ชัยชนะชัยชาญ

อาจารย์ประจำ ประวัติการศึกษา – Master of Science in Pharmacy, Pharmacology and Biomolecular Science, Mahidol University, Bangkok, Thailand., June 2015 – Bachelor of Pharmacy (2nd degree honor), Srinakharinwirot University, Ongkharak campus, Nakhon Nayok, Thailand., May 2011 ประวัติการทำงานและประสบการณ์ – Lecturer at faculty of pharmacy, Siam university (๒๕๕๘ – ปัจจุบัน) – Part time hospital pharmacist in Lerdsin hospital, and […]

DETAIL

อ.ภก. พิธาน โฆษิตชัยวัฒน์

อาจารย์ประจำ ประวัติการศึกษา – MBA (Finance) Wright State University, U.S.A.  ๒๕๓๖ – B.S.(Pharmacy) The University of  Toledo, U.S.A. ๒๕๓๐ ประวัติการทำงานและประสบการณ์ – อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (๒๕๕๑ – ปัจจุบัน) – เภสัชกรและผู้จัดการห้างขายยาชัยวัฒน์เภสัช (๒๕๔๕ – ๒๕๕๑) – เภสัชกรและผู้จัดการประจำแผนกเภสัช ร้าน CVS Pharmacy, USA (๒๕๔๐ – ๒๕๔๕) – เภสัชกร ร้าน Revco Pharmacy, USA (๒๕๓๖ – ๒๕๔๐) หนังสือ/ตำรา – ผลงานวิจัย/บทความวิจัย – นฤมล จุนสมุทร, ชลิดา ปัญญารัตน์, […]

DETAIL

อ.ดร. ศิริกาญจน์ เพ็งอ้น

อาจารย์ประจำ  ประวัติการศึกษา – Doctor of Philosophy Pharmaceutical Engineering (International Program) Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, Thailand พ.ศ. ๒๕๕๗ – วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการทางเภสัชศาสตร์) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๒ – วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๔๙ ประวัติการทำงานและประสบการณ์ – อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (มิถุนายน ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน) หนังสือ/ตำรา – ผลงานวิจัย/บทความวิจัย – Juthaporn Ponphaiboon, Sirikarn Pengon, Amornrat Chaidedgumjorn, Sontaya Limmatvapirat and […]

DETAIL

อ.ภญ. หทัยชนก ขาวสุข

อาจารย์ประจำ ประวัติการศึกษา – เภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม) มหาวิทยาลัยสยาม พ.ศ. ๒๕๕๘ ประวัติการทำงานและประสบการณ์ – อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (กรกฎาคม ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน) หนังสือ/ตำรา – ผลงานวิจัย/บทความวิจัย – Phosrithong N, Khawsuk H, Songmuang P, Prapaipak C, Maicheen C and Ungwitayatorn J. Development of Chromone Derivatives as Potent Topoisomerase Inhibitors based on CoMFA. Advanced Materials Research Vol. 1060 2015:124-127 บทความวิชาการ –

DETAIL

รศ.ดร.ภก. วีรชัย ไชยจามร

อาจารย์ประจำ ประวัติการศึกษา – Research fellowship in Critical care/Nephrology University of Michigan College of Pharmacy พ.ศ. ๒๕๕๙ – Board Certified Pharmacotherapy Specialist (BCPS), Board of Pharmacy Specialties, the American Pharmacists Association ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๕๔ – Fellow of Asian College of Pharmacy (FACP) FAPA College of Pharmacy, Federation of Asian Pharmaceutical Associations – วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด สภาเภสัชกรรม พ.ศ. […]

DETAIL

อ.ดร.ภญ. กมลวรรณ ตันติพิวัฒนสกุล

อาจารย์ประจำ  ประวัติการศึกษา – เภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   พ.ศ. ๒๕๕๕ – เภสัชศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารเภสัชกิจ) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๑ – เภสัชศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๑) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๕ ประวัติการทำงานและประสบการณ์ – อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (พฤศจิกายน ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน) – เภสัชกรชำนาญการ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กรุงเทพมหานคร ( ๒๕๔๕ – ๒๕๕๓) – เภสัชกรชำนาญการ  โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กรุงเทพมหานคร (๒๕๓๙ – ๒๕๔๕) – เภสัชกรโรงพยาบาล โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร […]

DETAIL
Sep
17

อ.ภก. ภาณุพงศ์ รักษาวงศ์

อ.ภก. ภาณุพงศ์ รักษาวงศ์ อาจารย์ประจำ   ประวัติการศึกษา : – เภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.) สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม เกียรตินิยมอันดับ ๑ มหาวิทยาลัยสยาม พ.ศ. ๒๕๕๙   ประวัติการทำงานและประสบการณ์ – อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (พฤษภาคม ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน)   หนังสือ/ตำรา –    ผลงานวิจัย/บทความวิจัย –   บทความวิชาการ –    

DETAIL

อ.ดร.ภญ. ผการัตน์ ตั้งเขื่อนขันธ์

อาจารย์ประจำ ประวัติการศึกษา – เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๗ – เภสัชศาสตรบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๑ ประวัติการทำงานและประสบการณ์ – อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (มกราคม ๒๕๕๒ – ปัจจุบัน) – เภสัชกร ร้านยาผการัตน์เภสัช(เมษายน ๒๕๔๗ – ปัจจุบัน) – เภสัชกร ร้านยา Boots (เมษายน ๒๕๔๕ – กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖) – เภสัชกร ร้านยาเภสัชกร (มกราคม ๒๕๔๒ – กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔) หนังสือ/ตำรา – ผลงานวิจัย/บทความวิจัย – Muankaew C, Tangkheunkan P, Wattanalai R, […]

DETAIL