ภก.อ. ภูมิสิริ วุฒิวงค์

ภก.อ. ภูมิสิริ  วุฒิวงค์

อาจารย์ประจำ

สายงาน ด้านผู้ป่วย
ประวัติการศึกษา  
     ปริญญาตรี ภ.บ.(การบริบาลทางเภสัชกรรม) มหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตร 6 ปี
     ปริญญาโท เทียบเท่า
     ปริญญาเอก  
     การศึกษาต่อเนื่อง                                                                                                                     
งานวิจัยที่สนใจ การคัดกรองสารช่วยสำหรับเตรียมน้ำกระสายยาแบบพร้อมใช้
งานวิจัยตีพิมพ์