อ.ภก. กฤษฎาดนุเดช วงศ์เวชวิวัฒน์


อาจารย์ประจำ

ประวัติการศึกษา

– เภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม) มหาวิทยาลัยสยาม พ.ศ. ๒๕๕๗

ประวัติการทำงานและประสบการณ์

– อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (มีนาคม ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน)

หนังสือ/ตำรา

ผลงานวิจัย/บทความวิจัย

บทความวิชาการ

– บทความ ชุมชนเล็กกลางเมืองใหญ่ ในงานประชุมถอดบทเรียนงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ “เภสัชกรรมปฐมภูมิ: จากความร่วมมือสู่ความสำเร็จ” โดย วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) วันที่ ๒๔ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙