ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
วิธีการล้างมืออย่างถูกต้อง
วิธีการสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง
วิธีการสวมหน้ากาก N95 อย่างถูกต้อง
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม)
แนะนำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
CPE

บทความ online เรื่อง ถุงยางอนามัย ถุงอนามัยสตรีและสารหล่อลื่น (male condom, female condom and lubricants)
จำนวน 2 หน่วยกิต

โดย อ.ดร.ภก.ดนุช ปัญจพรผล

บทความ online เรื่อง แบคทีเรียก่อโรคในระบบทางเดินหายใจส่วนบน
จำนวน 4 หน่วยกิต

โดย ศ.ดร.ภญ.สมพร ศรีเฟื่องฟุ้ง

บทความ online เรื่อง การพัฒนาแบบสอบถาม
ให้มีความตรงเชิงเนื้อหา
จำนวน 2 หน่วยกิต

โดย ดร.ภก. สุวภาพ เตชะมหามณีรัตน์

บทความ online เรื่อง เทคโนโลยีกระบวนการทางกายภาพ
สำหรับเพิ่มการละลายยา
จำนวน 2 หน่วยกิต

โดย ผศ.ดร.ภก. นพดล จงเจิดศักดิ์

สำหรับผู้สนใจ

งานประชุมวิชาการ
Updated Pharmacotherapy;
Integration of Knowledge into
Clinical Practice 2022

วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565

การรับสมัครนักศึกษาปี 2565

ติดต่อเรา
Tel : 02-8686853
Fax : 0-2457-3982, 0-2467-3174
E-mail : infosu@siam.edu
กรอกข้อมูลการติดต่อ (คลิก)