ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
วิธีการล้างมืออย่างถูกต้อง
วิธีการสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง
วิธีการสวมหน้ากาก N95 อย่างถูกต้อง
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม)
แนะนำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
CPE

บทความ online เรื่อง ภาวะผอมหนังหุ้มกระดูกจากโรคมะเร็ง และการจัดการโดยใช้ยาตามแนวทางของมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งสหรัฐอเมริกา
โดย อ.ภก.ทักษิณ จันทร์สิงห์

บทความ online เรื่อง หลักวิธีปฏิบัติที่ดีทางเภสัชกรรมชุมชน ขั้นที่ 2
โดย อ.ภก.ดร. เสถียร พูลผล

บทความ online เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลทางสุขภาพ
ด้วยเทคนิคดาต้าไมน์นิงเบื้องต้น

โดย อ.ภญ. สิริกัลยา เบ็ญจวรรณ์

สำหรับผู้สนใจ

งานประชุมวิชาการ
Transformation by Integration of
Pharmacotherapy in Aging Society
(TIPS)

การรับสมัครนักศึกษาปี 2564

ติดต่อเรา
Tel : 028678088, 0224570068
Fax : 0-2457-3982, 0-2467-3174
E-mail : infosu@siam.edu
กรอกข้อมูลเพื่อการติดต่อกลับ