ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม)
แนะนำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
CPE

บทความ online เรื่อง ความคงสภาพของยา (Drug stability)
โดย ดร.ภญ. ศศิประภา ชิตรัตถา

บทความ online เรื่อง การเหนี่ยวนำให้เกิดพิษต่อตับจากยา
สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

โดย ภญ. ผการัตน์ ตั้งเขื่อนขันธ์

สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 2562