ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
วิธีการล้างมืออย่างถูกต้อง
วิธีการสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง
วิธีการสวมหน้ากาก N95 อย่างถูกต้อง
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม)
แนะนำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
CPE

บทความ online เรื่อง สารช่วย
ทางเภสัชกรรมในตำรับยาฉีด

โดย อ.ดร.ภญ.ชุติมน หมื่นแก้ว

บทความ online เรื่อง การประยุกต์ใช้ตัวชี้วัด
การใช้ยาในงานวิจัยการใช้ยา

โดย อ.ภญ. ดารารัตน์ สำเร็จวิทย์

บทความ online เรื่อง การเหนี่ยวนำให้เกิดพิษต่อตับจากยา
สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

โดย อ.ภญ. ผการัตน์ ตั้งเขื่อนขันธ์

บทความ online เรื่อง ความคงสภาพของยา (Drug stability)
โดย ดร.ภญ. ศศิประภา ชิตรัตถา

สำหรับผู้สนใจ

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 2563

งานประชุมวิชาการ
PST2020

ติดต่อเรา
Tel : 028678088, 0224570068
Fax : 0-2457-3982, 0-2467-3174
E-mail : infosu@siam.edu
กรอกข้อมูลเพื่อการติดต่อกลับ