ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม)
แนะนำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
CPE

บทความ online เรื่อง สารช่วย
ทางเภสัชกรรมในตำรับยาฉีด

โดย อ.ดร.ภญ.ชุติมน หมื่นแก้ว

บทความ online เรื่อง การประยุกต์ใช้ตัวชี้วัด
การใช้ยาในงานวิจัยการใช้ยา

โดย อ.ภญ. ดารารัตน์ สำเร็จวิทย์

บทความ online เรื่อง การเหนี่ยวนำให้เกิดพิษต่อตับจากยา
สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

โดย อ.ภญ. ผการัตน์ ตั้งเขื่อนขันธ์

บทความ online เรื่อง ความคงสภาพของยา (Drug stability)
โดย ดร.ภญ. ศศิประภา ชิตรัตถา

สำหรับผู้สนใจ

งานประชุมวิชาการ
PST2020

PHARMACOTHERAPY THROUGH
THE CYCLE OF LIFE 2019

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 2562