พันธกิจ

จัดกิจกรรมบริการวิชาการในรูปแบบงานประชุมวิชาการ และบทความวิชาการออนไลน์

สถาบันเครือข่าย

1. ชมรมเภสัชกรจิตเวช (Thai Psychiatric Pharmacy Group)

2. กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลบุรีรัมย์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

* รายชื่อคณะกรรมการการจัดการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

* หลักเกณฑ์สำหรับสถาบันเครือข่าย

ติดต่อเรา

* โทร 02-457-0068 ต่อ 5401

* cpe.siam.py@gmail.com