Faculty of Pharmacy logo


การจัดการความรู้ (KM)

การจัดการความรู้

เอกสารสรุปโครงการจัดการความรู้ (KM) ด้านการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2564 เรื่อง “การใช้งาน STATA เบื้องต้น”

เอกสารแนะนำการใช้งานSTATAเบื้องต้น (คลิก) เอกสารประกอบการบรรยายSTATA (คลิก)

Read More »
การจัดการความรู้

เอกสารสรุปโครงการจัดการความรู้ (KM) ด้านการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2564 เรื่อง “การจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนศตวรรษที่ 21 กับแนวคิด design thinking”

เอกสาร แนวทางการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน(คลิก)

Read More »
การจัดการความรู้

แนวทางการปฏิบัติการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัย

  ประกาศเรื่องการจัดการความรู้2563 (คลิก)   เอกสารแนบ เพื่อชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดสัมมนา KM วิจัย (คลิก)   แนวทางการปฏิบัติการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัย (คลิก)   หนังสือรับรองการนำไปใช้ประโยชน์ (คลิก)

Read More »