Faculty of Pharmacy logo

ประวัติความเป็นมา

สถานปฎิบัติการเภสัชกรรมชุมชนโอสถสยาม เปิดทำการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553 มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการใช้ยาให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ รวมทั้งยังเป็นหน่วยหนึ่งของระบบสุขภาพในการทำหน้าที่การกระจาย  ถือเป็นทางเลือกหนึ่งของประชาชนในการใช้บริการเมื่อมีการเจ็บป่วยเบื้องต้น (common illness) ที่สามารถให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพตลอดจนการแนะนำและส่งต่อไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามความเหมาะสมเปรียบเสมือนเป็น “ที่พึ่งด้านสุขภาพของชุมชน”

ร้านยาโอสถสยาม ได้รับการรับรองให้เป็นร้านยาคุณภาพเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2555 โดยผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานของสภาเภสัชกรรมทั้ง 5 มาตรฐาน ดังนี้

  • มาตรฐานที่ 1 สถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งสนับสนุนบริการ
  • มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการเพื่อคุณภาพ
  • มาตรฐานที่ 3 การบริการเภสัชกรรมที่ดี
  • มาตรฐานที่ 4 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และจริยธรรม
  • มาตรฐานที่ 5 การให้บริการและการมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคม

 

ดังนั้นประชาชนที่เข้ามารับบริการในร้านจึงมั่นใจได้ว่า เมื่อเข้ามาซื้อยาในร้านจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีคำแนะนำจากเภสัชกรวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถ  ทำให้เกิดการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพความปลอดภัย และเหมาะสมในชุมชน รวมถึงได้รับบริการทางวิชาการและบริการสุขภาพอื่นๆ เช่น การตรวจวัดความดันโลหิต คลินิกอดบุหรี่  การคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

 

ร้านยาโอสถสยาม :

ภายในมหาวิทยาลัยสยาม ติดธนาคารกรุงเทพ
ถ. เพชรเกษม แขวงบางหว้า  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
โทร. 0-286-78000 ต่อ 5159
เวลาเปิดทำการ : วันจันทร์ – วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 18.00 น.
หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามประกาศของทางมหาวิทยาลัย

คณะเภสัชศาสตร์ มุ่งเน้นงานวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมนักศึกษา