สรุปข้อมูลงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2561 คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์รวม 100,400 บาท
อัตราส่วนเงินสับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง
และนักวิจัยประจำ 38 คน คิดเป็นคนละ 2,642.11 บาท