อ.ภญ. ธนิยา  ไพบูลย์วงษ์

อ.ภญ. ธนิยา ไพบูลย์วงษ์

อ.ภญ. ธนิยา  ไพบูลย์วงษ์

อาจารย์ประจำ

 

 ประวัติการศึกษา :

– เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๒

 

ประวัติการทำงานและประสบการณ์

– อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (ตุลาคม ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน)

– เภสัชกรคลินิก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (เมษายน ๒๕๕๒ – ตุลาคม ๒๕๔๓) (เมษายน ๒๕๔๗ – กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙)

 

หนังสือ/ตำรา

– การประเมินผลกระบวนการ Medication reconciliation, The Association of hospital   pharmacy (Thailand)

 

ผลงานวิจัย/บทความวิจัย

– Paiboonvong T, Tragulpiankit P, Viriyakul N, Iamchoo W, Promtasarn K, Sangviroon A. Adverse Drug Events Identified by Thai ADEs Trigger Tool in Hospitalized Patients in Thailand. Drug Safety 2015; 38(10): 1018-1018 (15th ISoP Annual Meeting “Cubism in Pharmacovigilance” Prague, Czech Republic October, 2015)

– Paiboonvong T. Role of Clinical Pharmacist in Evaluating Drug-Related Problems at Geriatric Assessment Clinic, Ramathibodi Hospital, Thailand. (15th Asian Conference on Clinical Pharmacy, Proceeding 2015.

– Paiboonvong T, Montakantikul P, Chansirikarnjana S, Tragulpiankit P. Incidence of Medication Errors in Medication Reconciliation at General Medical Wards, Ramathibodi Hospital. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Science 2009; 36 (1-4), 44-49

 

บทความวิชาการ

– Paiboonvong T. Medication reconciliation, Thai Journal of hospital pharmacy 2007; 17(3), 185-192