ผู้บริหารและบุคลากร

รศ.ดร.ภญ. เฉลิมศรี ภุมมางกูร

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ประวัติการศึกษา : –  BCPS Pharmaceutical Care สภาเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๖ –  Ph.D. Clinical Pharmacy Welsh School of Pharmacy, Cardiff Univ. U.K. พ.ศ. ๒๕๔๔ –  Certificate Clin. Pharm. Educ. U.S.C. (U.S.A.) พ.ศ. ๒๕๓๕ –  ประกาศนียบัตร การบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๑ –  วุฒิบัตร สถาบันจิตวิทยา กองบัญชาการทหารสูงสุด พ.ศ. ๒๕๒๕ –  ประกาศนียบัตร แพทยศาสตรศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๕ –  M.S. (Clin. Pharm) […]

DETAIL

อ.ภก. เสถียร พูลผล

อาจารย์ประจำ ประวัติการศึกษา : – บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการองค์กรเภสัชกรรม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๔ – เภสัชศาสตรบัณฑิต (เภสัชกรรมคลินิกและสังคม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๔๙ ประวัติการทำงานและประสบการณ์ – คณะกรรมการจัดทำคลังข้อสอบกลางเพื่อประเมินความรู้พื้นฐานของนิสิตนักศึกษาก่อนการฝึกงานสาขาเภสัชกรรมชุมชน (มีนาคม ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน) – คณะอนุกรรมการ การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับสาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ ศศภท. (ตุลาคม ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน) – คณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ เภสัชกรรมชุมชน ศศภท. (มีนาคม ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน) – ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนโอสถสยาม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (พฤษภาคม ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน) – เลขานุการและคณะกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (พฤษภาคม ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน) – อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม […]

DETAIL

นางสาว ภคพัส จินากลึง

นางสาว ภคพัส  จินากลึง บุคลากรฝ่ายสนับสนุน ประวัติการศึกษา        ปริญญาตรี วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม      ปริญญาโท        ปริญญาเอก        การศึกษาต่อเนื่อง                                                                     […]

DETAIL
Sep
17

นางสาว ปัทมา มณฑลจุลเกศ

นางสาว ปัทมา  มณฑลจุลเกศ บุคลากรฝ่ายสนับสนุน ประวัติการศึกษา        ปริญญาตรี        ปริญญาโท        ปริญญาเอก        การศึกษาต่อเนื่อง                                                                     […]

DETAIL

อ.ดร.ภญ. รักษ์จินดา วัฒนาลัย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประวัติการศึกษา : – ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เภสัชศาสตร์ชีวภาพ) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๙ – เภสัชศาสตรบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๒ ประวัติการทำงานและประสบการณ์ – รองคณบดี (ฝ่ายวิชาการ) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (กันยายน ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน) – ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (กันยายน ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๖) – อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (เมษายน ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน) – อาจารย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (พฤศจิกายน ๒๕๕๑ – มีนาคม ๒๕๕๓) […]

DETAIL
Sep
17

อ.ภก. ทักษิณ จันทร์สิงห์

อ.ภก. ทักษิณ  จันทร์สิงห์ อาจารย์ประจำ   ประวัติการศึกษา : – เภสัชศาสตร์บัณฑิต (บริบาลทางเภสัชกรรม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๒ – กำลังศึกษา  หลักสูตรวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด (Board Certified Pharmacotherapy) เฉพาะทางด้านมะเร็ง (Specialized fellowship in Oncology Pharmacotherapy) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยเภสัชบำบัด สภาเภสัชกรรม   ประวัติการทำงานและประสบการณ์ – เภสัชกรผู้ป่วยนอก ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ ฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ (มิถุนายน ๒๕๕๒ – กันยายน ๒๕๕๓)                               […]

DETAIL

นางสาว อิสรีย์ เลิศเตโชพัฒน์

นางสาว อิสรีย์  เลิศเตโชพัฒน์ บุคลากรฝ่ายสนับสนุน ประวัติการศึกษา        ปริญญาตรี บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี      ปริญญาโท        ปริญญาเอก        การศึกษาต่อเนื่อง                                                                     […]

DETAIL
Sep
17

นาง สุภาภรณ์ เลาห์ประเสริฐสิทธิ์

นาง สุภาภรณ์  เลาห์ประเสริฐสิทธิ์ บุคลากรฝ่ายสนับสนุน ประวัติการศึกษา        ปริญญาตรี        ปริญญาโท        ปริญญาเอก        การศึกษาต่อเนื่อง                                                                     […]

DETAIL

ผศ.ดร. วีระยุทธ โพธิ์ฐิติรัตน์

รองคณบดีฝ่ายวิจัย ประวัติการศึกษา : – ปรด. (วิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๒ – วท.ม. (เภสัชเคมีและพฤกษเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๔๙ – วท.บ. (พฤกษศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๖ ประวัติการทำงานและประสบการณ์ – รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (๒๕๕๖ – ปัจจุบัน) – รองประธานคณะกรรมการบริหารคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสยาม (๒๕๕๖) – คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาด้านจิตอาสา มหาวิทยาลัยสยาม (๒๕๕๖) – ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (๒๕๕๔-๒๕๕๖) – อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (๒๕๕๒-ปัจจุบัน) หนังสือ/ตำรา – Gritsanapan W, Pothitirat W. TRADITIONAL HERBS FOR HEALTHCARE-TURMERIC: A CASE […]

DETAIL
Sep
17

อ.ดร.ภญ. อุษาศิริ ศรีสกุล

อ.ดร.ภญ. อุษาศิริ  ศรีสกุล อาจารย์ประจำ   ประวัติการศึกษา: –  Board of Pharmacy Specialist (BCP) in Pharmacotherapy, American Pharmacist Association พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๑ –  Pharmacy Practice Residency, University of Illinois at Chicago Medical Center, Illinois, United State of America พ.ศ. ๒๕๕๔ –  Doctor of Pharmacy (PharmD), University of Illinois at Chicago, College of Pharmacy, Illinois, United State of […]

DETAIL