ผู้บริหารและบุคลากร

อ.ภญ. ผการัตน์ ตั้งเขื่อนขันธ์

อาจารย์ประจำ ประวัติการศึกษา : – เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๗ – เภสัชศาสตรบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๑ ประวัติการทำงานและประสบการณ์ – อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (มกราคม ๒๕๕๒ – ปัจจุบัน) – เภสัชกร ร้านยาผการัตน์เภสัช(เมษายน ๒๕๔๗ – ปัจจุบัน) – เภสัชกร ร้านยา Boots (เมษายน ๒๕๔๕ – กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖) – เภสัชกร ร้านยาเภสัชกร (มกราคม ๒๕๔๒ – กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔) หนังสือ/ตำรา – ผลงานวิจัย/บทความวิจัย – Muankaew C, Tangkheunkan P, Wattanalai […]

DETAIL

อ.ภญ. สิริกัลยา เบ็ญจวรรณ์

อาจารย์ประจำ  ประวัติการศึกษา : – เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๖ – เภสัชศาสตรบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๓ ประวัติการทำงานและประสบการณ์ – อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (กรกฎาคม ๒๕๕๗ – ปัจจุบัน) – ผู้ช่วยวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม (ตุลาคม ๒๕๕๓ – กันยายน ๒๕๕๖) – ผู้ช่วยวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)  ปทุมธานี (เมษายน ๒๕๕๓ – สิงหาคม ๒๕๕๓) หนังสือ/ตำรา – ผลงานวิจัย/บทความวิจัย – Benjawan S, Lertnattee V. Effect of Physical […]

DETAIL
Sep
17

อ. ปทิตตา โชติวราธรรม

อ. ปทิตตา โชติวราธรรม อาจารย์ประจำ   ประวัติการศึกษา : – วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ประสาทวิทยา) คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๘ – วิทยาศาสตรบัณฑิต สำนักวิชา วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย พ.ศ. ๒๕๕๒   ประวัติการทำงานและประสบการณ์ – อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙-ปัจจุบัน) – นักวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (ธันวาคม ๒๕๕๓-มกราคม ๒๕๕๕) – นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง บริษัท สกินเทค อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร (เมษายน ๒๕๕๓-กรกฎาคม ๒๕๕๓)   หนังสือ/ตำรา –    ผลงานวิจัย/บทความวิจัย […]

DETAIL

อ.ดร.ภก. สุวภาพ เตชะมหามณีรัตน์

รองคณบดี  ประวัติการศึกษา : – Doctor of Philosophy (Pharmacology, toxicology and pharmacy) Liverpool John Moores University, Liverpool, UK พ.ศ. ๒๕๕๙ – เภสัชศาสตรบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๙ ประวัติการทำงานและประสบการณ์ – รองคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (สิงหาคม ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน) – ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (มกราคม ๒๕๕๓ – กรกฎาคม ๒๕๕๙) – อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (มีนาคม ๒๕๕๑ – ปัจจุบัน) – ผู้แทนยา บริษัท […]

DETAIL
Sep
17

อ.ภญ. ธนิยา ไพบูลย์วงษ์

อ.ภญ. ธนิยา  ไพบูลย์วงษ์ อาจารย์ประจำ    ประวัติการศึกษา : – เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๒   ประวัติการทำงานและประสบการณ์ – อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (ตุลาคม ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน) – เภสัชกรคลินิก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (เมษายน ๒๕๕๒ – ตุลาคม ๒๕๔๓) (เมษายน ๒๕๔๗ – กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙)   หนังสือ/ตำรา – การประเมินผลกระบวนการ Medication reconciliation, The Association of hospital   pharmacy (Thailand)   ผลงานวิจัย/บทความวิจัย – Paiboonvong T, […]

DETAIL
Sep
17

อ.ภญ. ปุณยวีร์ พืชสะกะ

อ.ภญ. ปุณยวีร์ พืชสะกะ อาจารย์ประจำ   ประวัติการศึกษา : – เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ – เภสัชศาสตรบัณฑิต (เภสัชกรรมคลินิก) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๒   ประวัติการทำงานและประสบการณ์ – อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (สิงหาคม ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน) – เภสัชกรโรงพยาบาล มหาชัย ๒ จังหวัดสมุทรสาคร  (เมษายน ๒๕๕๓ – กรกฎาคม ๒๕๕๗)   หนังสือ/ตำรา –    ผลงานวิจัย/บทความวิจัย – Puchsaka, P., Chaotham, C., & Chanvorachote, P. (2016). α-Lipoic acid sensitizes […]

DETAIL

อ.ดร.ภก. อภิโชติ โซ่เงิน

อาจารย์ประจำ ประวัติการศึกษา : – Board Certified Pharmacotherapy Specialists (Board of pharmacy specialties of America) – Specialized residency in Infectious Disease pharmacotherapy วิทยาลัยเภสัชบำบัด – General residency in Pharmacotherapy วิทยาลัยเภสัชบำบัด พ.ศ. ๒๕๕๕ – เภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๑ ประวัติการทำงานและประสบการณ์ – อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓-ปัจจุบัน) – เภสัชกรประจำโรงพยาบาลพญาไท (มีนาคม ๒๕๕๑-มกราคม ๒๕๕๒) หนังสือ/ตำรา – ผลงานวิจัย/บทความวิจัย – So-Ngern A, Montakantikul P, Manosuthi W. Clinically […]

DETAIL

ภก.อ. ภูมิสิริ วุฒิวงค์

ภก.อ. ภูมิสิริ  วุฒิวงค์ อาจารย์ประจำ สายงาน ด้านผู้ป่วย ประวัติการศึกษา        ปริญญาตรี ภ.บ.(การบริบาลทางเภสัชกรรม) มหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตร 6 ปี      ปริญญาโท เทียบเท่า      ปริญญาเอก        การศึกษาต่อเนื่อง                                                         […]

DETAIL
Sep
17

อ.ดร. วรท โชติปฏิเวชกุล

 อ.ดร. วรท โชติปฏิเวชกุล อาจารย์ประจำ   Publications  Warot Chotpatiwetchkul, Nathjanan Jongkon, Supa Hannongbua and Matthew Paul Gleeson, QM/MM Investigation of the Reaction Rates of Substrates of 2, 3-Dimethyl Malate Lyase, A Catabolic Protein Isolated from Aspergillus Niger, J. Mol. Graph. Model, 2016  Nathjanan Jongkon, Warot Chotpatiwetchkul and Matthew Paul Gleeson, Probing the Catalytic Mechanism Involved in the Isocitrate […]

DETAIL

อ.ดร.ภก. ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา

อาจารย์ประจำ ประวัติการศึกษา : – จบการศึกษาที่ คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรการบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทโรฒ – ปัจจุบัน กำลังศึกษาในหลักสูตรวุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมด้านจิตเวช – ประกาศนียบัตร Certified General residency in Pharmacotherapy (วิทยาลัยเภสัชบำบัด) – ประกาศนียบัตร Certified Specialized Residency in Psychiatric Pharmacotherapy (วิทยาลัยเภสัชบำบัด) – ประกาศนียบัตร Board Certified Psychiatric Pharmacist (BCPP) จากสหรัฐอเมริกา ประวัติการทำงานและประสบการณ์ – อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (๒๕๕๒ – ปัจจุบัน) หนังสือ/ตำรา – ผลงานวิจัย/บทความวิจัย – บทความวิชาการ – ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา. Pharmacotherapy of anxiety […]

DETAIL