ผู้บริหารและบุคลากร

อ.ดร.ภญ. รักษ์จินดา วัฒนาลัย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประวัติการศึกษา – ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เภสัชศาสตร์ชีวภาพ) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๙ – เภสัชศาสตรบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๒ ประวัติการทำงานและประสบการณ์ – รองคณบดี (ฝ่ายวิชาการ) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (กันยายน ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน) – ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (กันยายน ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๖) – อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (เมษายน ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน) – อาจารย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (พฤศจิกายน ๒๕๕๑ – มีนาคม ๒๕๕๓) หนังสือ/ตำรา […]

DETAIL

อ.ดร.ภก. ทักษิณ จันทร์สิงห์

อาจารย์ประจำ ประวัติการศึกษา – เภสัชศาสตร์บัณฑิต (บริบาลทางเภสัชกรรม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๒ – กำลังศึกษา  หลักสูตรวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด (Board Certified Pharmacotherapy) เฉพาะทางด้านมะเร็ง (Specialized fellowship in Oncology Pharmacotherapy) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยเภสัชบำบัด สภาเภสัชกรรม ประวัติการทำงานและประสบการณ์ – เภสัชกรผู้ป่วยนอก ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ ฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ (มิถุนายน ๒๕๕๒ – กันยายน ๒๕๕๓) – อาจารย์ประจำ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (ปัจจุบัน ลาศึกษาต่อ) (ตุลาคม ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน) หนังสือ/ตำรา – ทักษิณ จันทร์สิงห์. Phytoestrogen in Soybean and Menopause […]

DETAIL

นางสาว อิสรีย์ เลิศเตโชพัฒน์

นางสาว อิสรีย์  เลิศเตโชพัฒน์ บุคลากรฝ่ายสนับสนุน ประวัติการศึกษา        ปริญญาตรี บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี      ปริญญาโท        ปริญญาเอก        การศึกษาต่อเนื่อง                                                                     […]

DETAIL
Sep
17

นาง สุภาภรณ์ เลาห์ประเสริฐสิทธิ์

นาง สุภาภรณ์  เลาห์ประเสริฐสิทธิ์ บุคลากรฝ่ายสนับสนุน ประวัติการศึกษา        ปริญญาตรี        ปริญญาโท        ปริญญาเอก        การศึกษาต่อเนื่อง                                                                     […]

DETAIL

ผศ.ดร. วีระยุทธ โพธิ์ฐิติรัตน์

รองคณบดีฝ่ายวิจัย ประวัติการศึกษา – ปรด. (วิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๒ – วท.ม. (เภสัชเคมีและพฤกษเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๔๙ – วท.บ. (พฤกษศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๖ ประวัติการทำงานและประสบการณ์ – รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (๒๕๕๖ – ปัจจุบัน) – รองประธานคณะกรรมการบริหารคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสยาม (๒๕๕๖) – คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาด้านจิตอาสา มหาวิทยาลัยสยาม (๒๕๕๖) – ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (๒๕๕๔-๒๕๕๖) – อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (๒๕๕๒-ปัจจุบัน) หนังสือ/ตำรา – Gritsanapan W, Pothitirat W. TRADITIONAL HERBS FOR HEALTHCARE-TURMERIC: A CASE HISTORY […]

DETAIL

อ.ดร.ภญ. อุษาศิริ ศรีสกุล

อาจารย์ประจำ ประวัติการศึกษา –  Board of Pharmacy Specialist (BCP) in Pharmacotherapy, American Pharmacist Association พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๑ –  Pharmacy Practice Residency, University of Illinois at Chicago Medical Center, Illinois, United State of America พ.ศ. ๒๕๕๔ –  Doctor of Pharmacy (PharmD), University of Illinois at Chicago, College of Pharmacy, Illinois, United State of America พ.ศ. ๒๕๕๓ […]

DETAIL

นาย ณัฐวัฒน์ เชิดโคกสูง

นาย ณัฐวัฒน์  เชิดโคกสูง บุคลากรฝ่ายสนับสนุน ประวัติการศึกษา        ปริญญาตรี วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์)       ปริญญาโท        ปริญญาเอก        การศึกษาต่อเนื่อง                                                                     […]

DETAIL
Sep
17

นางสาว บุญญาสิริ เที่ยงธรรม

นางสาว บุญญาสิริ  เที่ยงธรรม บุคลากรฝ่ายสนับสนุน ประวัติการศึกษา        ปริญญาตรี        ปริญญาโท        ปริญญาเอก        การศึกษาต่อเนื่อง                                                                     […]

DETAIL

ผศ.ดร.ภญ. ใจนุช กาญจนภู

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกปฏิบัติงาน ประวัติการศึกษา  – ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๘ – เภสัชศาสตรบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๒ ประวัติการทำงานและประสบการณ์ – ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (พฤษภาคม ๒๕๕๗ – ปัจจุบัน) – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (มีนาคม ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน) – อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (มีนาคม ๒๕๕๒ – ปัจจุบัน) – อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธาน (พฤศจิกายน ๒๕๔๘ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒) หนังสือ/ตำรา – ผลงานวิจัย/บทความวิจัย – ใจนุช กาญจนภู, ระวิวรรณ […]

DETAIL

อ.ภก. ธกฤษณ์ รุ่งกิจวัฒนกุล

อาจารย์ประจำ ประวัติการศึกษา : – เภสัชศาสตรบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๓ ประวัติการทำงานและประสบการณ์ – อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (กรกฎาคม ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน) หนังสือ/ตำรา – ผลงานวิจัย/บทความวิจัย – Rungkitwattanakul D, Chaijamorn W, Meesomboon R, Sangwiroon A, Kongrod J, Nurukkae P, et al. Impact of a Pharmacy Education Program on Chronic Kidney Disease Patients With Complications in an Outpatient Clinic at […]

DETAIL