ผู้บริหารและบุคลากร

Sep
17

นางสาว พุทธิดา มูลผลึก

นางสาว พุทธิดา  มูลผลึก บุคลากรฝ่ายสนับสนุน ประวัติการศึกษา        ปริญญาตรี        ปริญญาโท        ปริญญาเอก        การศึกษาต่อเนื่อง                                                                     […]

DETAIL

รศ.ดร.ภญ. เฉลิมศรี ภุมมางกูร

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ประวัติการศึกษา –  BCPS Pharmaceutical Care สภาเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๖ –  Ph.D. Clinical Pharmacy Welsh School of Pharmacy, Cardiff Univ. U.K. พ.ศ. ๒๕๔๔ –  Certificate Clin. Pharm. Educ. U.S.C. (U.S.A.) พ.ศ. ๒๕๓๕ –  ประกาศนียบัตร การบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๑ –  วุฒิบัตร สถาบันจิตวิทยา กองบัญชาการทหารสูงสุด พ.ศ. ๒๕๒๕ –  ประกาศนียบัตร แพทยศาสตรศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๕ –  M.S. (Clin. Pharm) Clinical […]

DETAIL

อ.ดร.ภก. เสถียร พูลผล

อาจารย์ประจำ ประวัติการศึกษา – บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการองค์กรเภสัชกรรม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๔ – เภสัชศาสตรบัณฑิต (เภสัชกรรมคลินิกและสังคม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๔๙ ประวัติการทำงานและประสบการณ์ – คณะกรรมการจัดทำคลังข้อสอบกลางเพื่อประเมินความรู้พื้นฐานของนิสิตนักศึกษาก่อนการฝึกงานสาขาเภสัชกรรมชุมชน (มีนาคม ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน) – คณะอนุกรรมการ การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับสาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ ศศภท. (ตุลาคม ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน) – คณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ เภสัชกรรมชุมชน ศศภท. (มีนาคม ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน) – ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนโอสถสยาม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (พฤษภาคม ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน) – เลขานุการและคณะกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (พฤษภาคม ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน) – อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร […]

DETAIL

นางสาว ภคพัส จินากลึง

นางสาว ภคพัส  จินากลึง บุคลากรฝ่ายสนับสนุน ประวัติการศึกษา        ปริญญาตรี วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม      ปริญญาโท        ปริญญาเอก        การศึกษาต่อเนื่อง                                                                     […]

DETAIL
Sep
17

นางสาว ปัทมา มณฑลจุลเกศ

นางสาว ปัทมา  มณฑลจุลเกศ บุคลากรฝ่ายสนับสนุน ประวัติการศึกษา        ปริญญาตรี        ปริญญาโท        ปริญญาเอก        การศึกษาต่อเนื่อง                                                                     […]

DETAIL

อ.ดร.ภญ. รักษ์จินดา วัฒนาลัย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประวัติการศึกษา – ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เภสัชศาสตร์ชีวภาพ) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๙ – เภสัชศาสตรบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๒ ประวัติการทำงานและประสบการณ์ – รองคณบดี (ฝ่ายวิชาการ) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (กันยายน ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน) – ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (กันยายน ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๖) – อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (เมษายน ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน) – อาจารย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (พฤศจิกายน ๒๕๕๑ – มีนาคม ๒๕๕๓) หนังสือ/ตำรา […]

DETAIL

อ.ดร.ภก. ทักษิณ จันทร์สิงห์

อาจารย์ประจำ ประวัติการศึกษา – เภสัชศาสตร์บัณฑิต (บริบาลทางเภสัชกรรม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๒ – กำลังศึกษา  หลักสูตรวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด (Board Certified Pharmacotherapy) เฉพาะทางด้านมะเร็ง (Specialized fellowship in Oncology Pharmacotherapy) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยเภสัชบำบัด สภาเภสัชกรรม ประวัติการทำงานและประสบการณ์ – เภสัชกรผู้ป่วยนอก ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ ฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ (มิถุนายน ๒๕๕๒ – กันยายน ๒๕๕๓) – อาจารย์ประจำ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (ปัจจุบัน ลาศึกษาต่อ) (ตุลาคม ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน) หนังสือ/ตำรา – ทักษิณ จันทร์สิงห์. Phytoestrogen in Soybean and Menopause […]

DETAIL

นางสาว อิสรีย์ เลิศเตโชพัฒน์

นางสาว อิสรีย์  เลิศเตโชพัฒน์ บุคลากรฝ่ายสนับสนุน ประวัติการศึกษา        ปริญญาตรี บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี      ปริญญาโท        ปริญญาเอก        การศึกษาต่อเนื่อง                                                                     […]

DETAIL
Sep
17

นาง สุภาภรณ์ เลาห์ประเสริฐสิทธิ์

นาง สุภาภรณ์  เลาห์ประเสริฐสิทธิ์ บุคลากรฝ่ายสนับสนุน ประวัติการศึกษา        ปริญญาตรี        ปริญญาโท        ปริญญาเอก        การศึกษาต่อเนื่อง                                                                     […]

DETAIL

ผศ.ดร. วีระยุทธ โพธิ์ฐิติรัตน์

รองคณบดีฝ่ายวิจัย ประวัติการศึกษา – ปรด. (วิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๒ – วท.ม. (เภสัชเคมีและพฤกษเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๔๙ – วท.บ. (พฤกษศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๖ ประวัติการทำงานและประสบการณ์ – รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (๒๕๕๖ – ปัจจุบัน) – รองประธานคณะกรรมการบริหารคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสยาม (๒๕๕๖) – คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาด้านจิตอาสา มหาวิทยาลัยสยาม (๒๕๕๖) – ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (๒๕๕๔-๒๕๕๖) – อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (๒๕๕๒-ปัจจุบัน) หนังสือ/ตำรา – Gritsanapan W, Pothitirat W. TRADITIONAL HERBS FOR HEALTHCARE-TURMERIC: A CASE HISTORY […]

DETAIL