Jul
10

พิธีบวงสรวงบูชาองค์ชีวกโกมารภัจ

พิธีบวงสรวงบูชาองค์ชีวกโกมารภัจเพื่อความเป็นสิริมงคล Worshiping Jivaka Great Teacher and Medical Doctor during Buddha time.

DETAIL
Jul
01

เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติรางวัลความประพฤติดี

นางสาวฝนดาว รักษาพล นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติรางวัลความประพฤติดีของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถ้มภ์

DETAIL
Jun
08
Jun
05
Jun
01
May
23

แนวทางการสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิผู้เข้าศึกษารอบ admission 2 (TCAS 4) ปีการศึกษา 2563

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จึงกำหนดรูปแบบการสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิผู้เข้าศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม ปีการศึกษา 2563 รอบ admission 2 (TCAS 4) ดังเอกสารแนบ เอกสารแนบ (คลิก)

DETAIL
May
01
May
01
Apr
30

แนวทางการสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิผู้เข้าศึกษา รอบ Admission1 (กสพท.)

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จึงกำหนดรูปแบบการสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิผู้เข้าศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการบริบาลทาง เภสัชกรรม ปีการศึกษา 2563 รอบ admission 1 (กสพท.) ดังเอกสารแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร (คลิก)

DETAIL
Apr
13