Nov
18
Oct
19
Sep
30
Sep
09

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean’s List) และ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563

  รางวัลเกียรติยศผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean’s List) 1. เภสัชกรหญิง รุจิษยา นุกูลอุดมพานิชย์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.90 2. เภสัชกรหญิง ภัณฑิรา จุลวานิช คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.85 รางวัลเรียนดี 1. ชั้นปีที่ 2 นางสาวนิภาพร ยั่งยืน คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.93 2. ชั้นปีที่ 3 นางสาวกฤติกา ศรีรุณ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.98 3. ชั้นปีที่ 4 นายกิจสภณ พงษ์เถื่อน คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.83 4. ชั้นปีที่ 5 นางสาวปาริจฉัตต์ ชื่นจิตต์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.88 5. ชั้นปีที่ 6 นายกฤษฎาพร บุญญาวานิชย์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.86 เอกสารประกาศ (คลิก) 

DETAIL
Aug
18
Aug
15
Aug
07

แนวทางการปฏิบัติการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัย

  ประกาศเรื่องการจัดการความรู้2563 (คลิก)   เอกสารแนบ เพื่อชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดสัมมนา KM วิจัย (คลิก)   แนวทางการปฏิบัติการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัย (คลิก)   หนังสือรับรองการนำไปใช้ประโยชน์ (คลิก)

DETAIL
Jul
15

การมอบเงินบริจาคเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 อ.ภญ. ธนิยา เจริญเสรีรัตน์ และ อ.ภญ. วิภาวี รอดจันทร์ ได้เป็นตัวแทนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ในการมอบเงินบริจาคจากคณะเภสัชศาสตร์ และคณาจารย์ที่ร่วมบริจาคเงินเพิ่มเติม เป็นจำนวน 13,000 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) เข้ามูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน โดยมี ภญ. เพลินตา (หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรรม) เป็นผู้รับมอบ ในการนี้ทางโรงพยาบาลได้มอบพระพุทธพากูลรังสฤษดิ์ (หลวงพ่อแดง) มาให้กับทางคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อเป็นของที่ระลึกและเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยค่ะ

DETAIL
Jun
17
Jun
16