ข่าวประกาศ

Jan
04

การประชุมวิชาการ PHARMACOTHERAPY THROUGH THE CYCLE OF LIFE 2019: การใช้ยาตามวัฏจักรแห่งชีวิต 2562

        คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มีนโยบายมุ่งเน้นการบริการวิชาการแบบยั่งยืน ดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการกำหนดเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งเภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ รวมทั้งศิษย์เก่าของคณะฯ ได้มีองค์ความรู้ด้านยาที่ถูกต้องและทันสมัย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดูแลผู้ป่วย ณ สถานพยาบาลต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม          การรักษาด้วยยาในประชากรกลุ่มพิเศษ อาทิเช่น หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่อง ผู้ป่วยที่มีการทำงานของตับบกพร่อง และผู้ป่วยโรควิกฤต เป็นเรื่องที่ต้องพึงระวังและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคและสรีรวิทยาในประชากรกลุ่มดังกล่าว ส่งผลต่อเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ของยา นำไปสู่ประสิทธิภาพของยาที่ลดลงและผลข้างเคียงที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้แล้วการดูแลประคับประคอง (supportive treatment) ในผู้ป่วยระยะสุดท้ายมีหลักการการใช้ยาที่มีข้อพิจารณาที่แตกต่างไปจากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป        เภสัชกรซึ่งเป็นบุคลากรที่ดูแลด้านยาในผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวหลาย ๆ ประการ อาทิเช่น ตรวจทานคำสั่งการใช้ยา การจ่ายยา และให้คำแนะนำการใช้ยา นอกจากนี้แล้วเภสัชกรมีบทบาทสำหรับการเฝ้าระวังและป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยาในผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว เพื่อจุดมุ่งหมายคือทำให้เกิดประสิทธิภาพการรักษาที่ดีและเกิดความปลอดภัยในการใช้ยา        ด้วยเหตุนี้ […]

DETAIL
Dec
21

คณะเภสัชฯ รับสมัครรอบรับตรง วันนี้-20 ม.ค. 2562

คณะเภสัชฯ รับสมัครแล้วจ้า รอบรับตรง วันนี้-20 ม.ค. 2562 รายละเอียด https://admission.siam.edu/2018/10/18/r181061/ สมัคร onlien : https://admission.siam.edu/apply

DETAIL
Dec
12

เกียรติบัตรรางวัลชมเชย รางวัลพระราชทานจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ขอแสดงความยินดีกับ นายธารวินทร์ ธยาธรรม นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย ในการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีเป็นผู้แทนมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษา

DETAIL
Nov
29

การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 2562

  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2562 มี 3 ช่องทางดังนี้   1. การรับตรงโดยมหาวิทยาลัยสยาม จำนวน 15 คน รับสมัครถึงวันที่ 20 ม.ค. 2562 รายละเอียด https://admission.siam.edu/2018/10/18/r181061/ 2. การรับตรงร่วมกับโครงการ กสพท. (กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย) TCAS รอบ 3 จำนวน 15 คน รายละเอียด http://www9.si.mahidol.ac.th/ 3. การรับสมัคร Admission TCAS รอบ 4 จำนวน 40 คน รับสมัครระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2562 รายละเอียด http://mytcas.com/

DETAIL
Nov
20

รางวัลกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยสมาคมสถาบันอุดมศึกษาอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภญ.นฤมล โพธิ์ศรีทอง ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ระดับยอดเยี่ยม กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ นศภ.ภูวนัตถ์ บุณพา ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทวิชาการดีเด่น กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ของ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) โดยรับรางวัลเมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เนื่องในวันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ครบรอบ 41 ปี  

DETAIL
Nov
07

งานประชุมวิขาการ Chest Day คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร.ภก.อภิโชติ โซ่เงิน ร่วมเป็นวิทยากรงานประชุมวิขาการ Chest Day คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 “Pulmonary and Critical Care for Internists” หัวข้อ How to cope with MDR infections in HAP and VAP ร่วมกับ นพ. อภิชาติ โซ่เงิน จาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

DETAIL
Oct
31

งานประชุม Heart failure forum 2018

ภญ.ดร.อุษาศิริ ศรีสกุล ได้เข้าร่วมงานประชุม Heart failure forum 2018 จัดโดยหน่วยวิชาระบบหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ ร่วมกับศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือ ร่วมกับงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จัดประชุมวิชาการเรื่อง “CHIANG MAI HEART FAILURE FORUM 2018” ขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพของแพทย์ พยาบาล และเภสัชกรโรงพยาบาลจังหวัด และโรงพยาบาลชุมชนในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว อันจะส่งผลให้การดูแลผู้ป่วยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและได้นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ หัวข้อ “ผลสัมฤทธิ์ของการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในคลินิกสหสาขาวิชาชีพภาวะหัวใจล้มเหลว (Outcome of Pharmaceutical Care in Multidisciplinary Heart Failure Clinic)” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดโปสเตอร์ และได้ร่วมนำเสนอบนเวที oral presentation อีกด้วย

DETAIL
Oct
26

ตัวอย่างโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับ SDGs

ผศ.ดร.นฤมล โพธิ์ศรีทอง คณะเภสัชศาสตร์ ม.สยาม ได้รับเลือกให้เป็นตัวอย่างโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับ SDGs โดยเฉพาะความยั่งยืนและความเหลื่อมล้ำ โดยตัวแทนมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก SUN : Sustainable University Network ได้แก่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง รองอธิการบดี ม.สยาม เข้าร่วมเป็นตัวแทนม.สยาม และ ได้รับเชิญเป็น Chair ของ workshop อีกด้วย ในงานการประชุมประจำปี2561 เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ปฎิบัติการความยั่งยืน 2561 : Action for the goals ที่ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

DETAIL
Oct
25

การรับสมัครหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบรับตรง)

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบรับตรง) [Link]

DETAIL