ข่าวประกาศ

Jun
06
May
24
May
24
May
06
May
03

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทุกท่านที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสรียาภรณ์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทุกท่านที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสรียาภรณ์ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 ดังมีรายนามต่อไปนี้1. ผศ.ดร.ภญ. ใจนุช กาญจนภู2. ผศ.ดร.ภก. ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา3. รศ.ดร.ภก. วีรชัย ไชยจามร4. อ.ดร.ภก. อภิโชติ โซ่เงิน5. ผศ.ดร.ภก. นพดล จงเจิดศักดิ์6. อ.ดร.ภญ. ผการัตน์ ตั้งเขื่อนขันธ์7. อ.ดร.ภญ. ชุติมน หมื่นแก้ว8. อ.ดร.ภก. สุวภาพ เตชะมหามณีรัตน์      

DETAIL
Apr
20
Apr
06

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดยวิธีรับตรง (สอบข้อเขียน) ปีการศึกษา 2565 รายละเอียด: https://admission.siam.edu/2022/04/06/p060465/

DETAIL
Feb
03

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีรับตรง

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีรับตรงรายละเอียด : https://admission.siam.edu/2021/10/19/p2565/ติดต่อสมัครได้ที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 19 ชั้น 1เปิดวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือสมัคร Online ที่ https://admission.siam.edu/apply

DETAIL
Jan
28
Jan
10