ข่าวประกาศ

Feb
08

หัวข้อที่น่าสนใจ: Herbal and Dietary Supplement in Pregnancy and Lactation โดย อาจารย์ เภสัชกรหญิง เพ็ญนภา เจริญวิวัฒนกิจ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

การประชุมวิชาการ เรื่อง PHARMACOTHERAPY THROUGH THE CYCLE OF LIFE 2019: การใช้ยาตามวัฏจักรแห่งชีวิต 2562. ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562รายละเอียดงานประชุมและการลงทะเบียนออนไลน์ : www.pharmacy.siam.eduสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณบุญญาสิริ เที่ยงธรรมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โทร 02-867-8000 ต่อ 5401, 5331, 5416

DETAIL
Feb
05
Feb
04

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สยาม ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2562 รายละเอียด https://admission.siam.edu/2019/02/04/p040262/

DETAIL
Jan
28
Jan
26

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดยวิธีรับตรง (สอบข้อเขียน) ปีการศึกษา 2562 รายละเอียด : https://admission.siam.edu/2019/01/26/p260162/

DETAIL
Jan
25

หัวข้อที่น่าสนใจ: Concept of Pharmacotherapy in Pregnancy and Lactation โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล ยี่ภู่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การประชุมวิชาการ เรื่อง PHARMACOTHERAPY THROUGH THE CYCLE OF LIFE 2019: การใช้ยาตามวัฏจักรแห่งชีวิต 2562. ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562รายละเอียดงานประชุมและการลงทะเบียนออนไลน์ : www.pharmacy.siam.eduสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณบุญญาสิริ เที่ยงธรรมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โทร 02-867-8000 ต่อ 5401, 5331, 5416

DETAIL
Jan
22
Jan
04

การประชุมวิชาการ PHARMACOTHERAPY THROUGH THE CYCLE OF LIFE 2019: การใช้ยาตามวัฏจักรแห่งชีวิต 2562

        คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มีนโยบายมุ่งเน้นการบริการวิชาการแบบยั่งยืน ดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการกำหนดเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งเภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ รวมทั้งศิษย์เก่าของคณะฯ ได้มีองค์ความรู้ด้านยาที่ถูกต้องและทันสมัย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดูแลผู้ป่วย ณ สถานพยาบาลต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม          การรักษาด้วยยาในประชากรกลุ่มพิเศษ อาทิเช่น หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่อง ผู้ป่วยที่มีการทำงานของตับบกพร่อง และผู้ป่วยโรควิกฤต เป็นเรื่องที่ต้องพึงระวังและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคและสรีรวิทยาในประชากรกลุ่มดังกล่าว ส่งผลต่อเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ของยา นำไปสู่ประสิทธิภาพของยาที่ลดลงและผลข้างเคียงที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้แล้วการดูแลประคับประคอง (supportive treatment) ในผู้ป่วยระยะสุดท้ายมีหลักการการใช้ยาที่มีข้อพิจารณาที่แตกต่างไปจากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป        เภสัชกรซึ่งเป็นบุคลากรที่ดูแลด้านยาในผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวหลาย ๆ ประการ อาทิเช่น ตรวจทานคำสั่งการใช้ยา การจ่ายยา และให้คำแนะนำการใช้ยา นอกจากนี้แล้วเภสัชกรมีบทบาทสำหรับการเฝ้าระวังและป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยาในผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว เพื่อจุดมุ่งหมายคือทำให้เกิดประสิทธิภาพการรักษาที่ดีและเกิดความปลอดภัยในการใช้ยา        ด้วยเหตุนี้ […]

DETAIL
Dec
21

คณะเภสัชฯ รับสมัครรอบรับตรง วันนี้-20 ม.ค. 2562

คณะเภสัชฯ รับสมัครแล้วจ้า รอบรับตรง วันนี้-20 ม.ค. 2562 รายละเอียด https://admission.siam.edu/2018/10/18/r181061/ สมัคร onlien : https://admission.siam.edu/apply

DETAIL