ข่าวประกาศ

Dec
31
Dec
20
Dec
02

พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเกษม ปังศรีวงศ์

มูลนิธิเกษม ปังศรีวงศ์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 โดยทางมูลนิธิกรุณามอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จำนวน 2 ทุน ทุนละ 30,000 บาท ดังนี้ 1. นศภ. ปาจารีย์ บุญญะศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 6 2. นศภ. ธีรเมธ วิกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ในโอกาสเดียวกันนี้ ผศ.ดร.ภก. ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายในหัวข้อ “แบ่งปันประสบการณ์จากการอบรมหลักสูตรระยะสั้นในต่างประเทศฯ ด้วยทุนสนับสนุนจากมูลนิธิฯ ปี 2560” ในงานนี้ด้วย

DETAIL
Dec
02

ประชาสัมพันธ์งานประชุม PST 2022

5th International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2022 กำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2565

DETAIL
Nov
18
Oct
19
Sep
30
Sep
09

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean’s List) และ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563

  รางวัลเกียรติยศผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean’s List) 1. เภสัชกรหญิง รุจิษยา นุกูลอุดมพานิชย์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.90 2. เภสัชกรหญิง ภัณฑิรา จุลวานิช คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.85 รางวัลเรียนดี 1. ชั้นปีที่ 2 นางสาวนิภาพร ยั่งยืน คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.93 2. ชั้นปีที่ 3 นางสาวกฤติกา ศรีรุณ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.98 3. ชั้นปีที่ 4 นายกิจสภณ พงษ์เถื่อน คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.83 4. ชั้นปีที่ 5 นางสาวปาริจฉัตต์ ชื่นจิตต์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.88 5. ชั้นปีที่ 6 นายกฤษฎาพร บุญญาวานิชย์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.86 เอกสารประกาศ (คลิก) 

DETAIL
Aug
18
Aug
15