ข่าวประกาศ

Sep
09

บรรยายในหัวข้อ Drug dosing in dialysis patient

รศ.ดร.ภก. วีรชัย ไชยจามร บรรยายในหัวข้อ Drug dosing in dialysis patient. ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลรามาธิบดี ประกอบด้วยอาจารย์แพทย์สาขาโรคติดเชื้อ แพทย์ประจำต่อยอดเฉพาะทางโรคติดเชื้อ แพทย์ประจำบ้าน และเภสัชกรฝ่ายคลินิก ณ ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565

DETAIL
Sep
02
Aug
25

ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มีความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านงานวิจัยและวิชาการ รวมถึงการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ กับสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันอีกครั้ง โดยได้รับความกรุณาจาก นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธ์ุ ณ อยุทยา ท่านผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาให้เกียรติเป็นประธาน และ ดร.ภก.สุวภาพ เตชะมหามณีรัตน์ (รองคณบดี) ผศ.ดร.ภญ.ใจนุช กาญจนภู (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกปฏิบัติงาน) รศ.ดร.ภก.วีรชัย ไชยจามร ผศ.ดร.ภก.ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา เป็นตัวแทนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ในโอกาสนี้  

DETAIL
Aug
18

งานประชุม Contemporary review in pharmacotherapy 2022: Empowering competency of pharmacotherapist in patient care

รศ.ดร.ภก. วีรชัย ไชยจามร, ผศ.ดร.ภก. ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา และ อ.ดร.ภญ. ธนิยา เจริญเสรีรัตน์ อาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรงานประชุม Contemporary review in pharmacotherapy 2022: Empowering competency of pharmacotherapist in patient care จัดโดย วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

DETAIL
Aug
09

การอบรมการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

วันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา อ.ภก. ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้กับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โดยผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ คือ เภสัชกร พยาบาล และ อสส. รวมกว่า 200 ท่าน ในงานเดียวกันนี้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ของเราได้มีโอกาสมาช่วยผู้เข้าร่วมการอบรมทำปฏิบัติการกลุ่มอีกด้วย

DETAIL
Aug
07

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะทางสหสาขาวิชาชีพทางการแพทย์ กรมการแพทย์ (สาขาเภสัชกรด้านยาเสพติด)

เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ภก. ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรและร่วมอภิปราย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะทางสหสาขาวิชาชีพทางการแพทย์ กรมการแพทย์ (สาขาเภสัชกรด้านยาเสพติด) ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ที่โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

DETAIL
Jul
11
Jul
05
Jun
21
Jun
07