ข่าวประกาศ

May
08

ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์คณะเภสัชศาสตร์ TCAS 62 รอบที่ 3

Download เอกสารคำแนะนำการสอบสัมภาษณ์และแบบฟอร์มยืนยันการเข้าศึกษา (คลิก) ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์คณะเภสัชศาสตร์ TCAS62 รอบที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 น. ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ รายงานตัว และสอบสัมภาษณ์ สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ19 ชั้น 11 ห้อง 1106 ตรวจร่างกาย สถานที่ : โรงพยาบาลธนบุรี 1 (หลังสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว) ค่าตรวจร่างกาย 1,400 บาท เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันสัมภาษณ์ ใบสมัครส่วนที่รับคืนจากธนาคาร ติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อย บัตรประชาชนฉบับจริง ใบสมัคร TCAS ที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จำนวน 1 ฉบับ เอกสารประกอบการสัมภาษณ์ Portfolio ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คณะเภสัชศาสตร์ 02-8678000 ต่อ 5331 www.pharmacy.siam.edu […]

DETAIL
Apr
02
Mar
26
Mar
22

หัวข้อที่น่าสนใจ: Evidence Based in Early Detection and Cancer Prevention โดย อาจารย์ เภสัชกร ทักษิณ จันทร์สิงห์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

การประชุมวิชาการ เรื่อง PHARMACOTHERAPY THROUGH THE CYCLE OF LIFE 2019: การใช้ยาตามวัฏจักรแห่งชีวิต 2562. ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562รายละเอียดงานประชุมและการลงทะเบียนออนไลน์ : www.pharmacy.siam.eduสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณบุญญาสิริ เที่ยงธรรมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โทร 02-867-8000 ต่อ 5401, 5331, 5416

DETAIL
Mar
19
Mar
11
Mar
08

หัวข้อที่น่าสนใจ: Recommended Vaccines for Elderly โดย อาจารย์ เภสัชกรหญิง วิภาวี รอดจันทร์ และ อาจารย์ เภสัชกร อภิโชติ โซ่เงิน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

การประชุมวิชาการ เรื่อง PHARMACOTHERAPY THROUGH THE CYCLE OF LIFE 2019: การใช้ยาตามวัฏจักรแห่งชีวิต 2562. ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562รายละเอียดงานประชุมและการลงทะเบียนออนไลน์ : www.pharmacy.siam.eduสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณบุญญาสิริ เที่ยงธรรมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โทร 02-867-8000 ต่อ 5401, 5331, 5416

DETAIL
Mar
05
Feb
25
Feb
22

หัวข้อที่น่าสนใจ: Concept of Pharmacotherapy in Pediatrics and Common Pitfalls โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร ปรีชา มนทกานติกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมวิชาการ เรื่อง PHARMACOTHERAPY THROUGH THE CYCLE OF LIFE 2019: การใช้ยาตามวัฏจักรแห่งชีวิต 2562. ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562รายละเอียดงานประชุมและการลงทะเบียนออนไลน์ : www.pharmacy.siam.eduสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณบุญญาสิริ เที่ยงธรรมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โทร 02-867-8000 ต่อ 5401, 5331, 5416

DETAIL