ข่าวประกาศ

Sep
19

รับบัตรประจำตัวนักศึกษา

นักศึกษาชั้นปีที่ 1ทุกท่าน สามารถรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ณ อาคาร 19 ชั้น1 ห้อง Hall of Frame ตั้งแต่วันที่ 19-21 กันยายน 61 เวลา 8.30-16.30 น.

DETAIL
Sep
14
Sep
01

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean’s List)

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean’s List) เภสัชกรชนนท์ สุขเสน เกรดเฉลี่ย 3.91 เภสัชกรหญิงรัตนาภรณ์ รุดโถ เกรดเฉลี่ย 3.81 และเภสัชกรหญิงอัจฉราภรณ์ พานพระศรี เกรดเฉลี่ย 3.78 โดยรับโล่ห์เกียรติยศจากท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสยาม

DETAIL
Aug
31

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการเรียนการสอนและเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.เฉลิมศรี ภุมมางกูร คณบดี ร่วมกับโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โดยนายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพบาบาลนพรัตนราชธานี และผู้แทนจากทั้งสองหน่วยงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการเรียนการสอนและเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ พร้อมทั้งพัฒนาโครงการวิจัยร่วมกัน ณ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561

DETAIL
Aug
23

การประเมินคุณภาพการศึกษภายใน ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะเภสัชศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษภายใน ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑๙-๑๑๐๕ โดยมี รศ.ดร.ภญ.จุไรรัตน์ นันทานิช จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกีียรติเป็นประธานกรรมการ โดยช่วงเช้ากรรมการตรวจหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ช่วงบ่ายสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต ภก.การันต์ แซ่โง้ว และศิษย์เก่า ภญ.เพชรรัตน์ ทองดูศรี หัวหน้างานเภสัชกรรมคลินิค โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ และนักศึกษาปัจจุบัน โดยการประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

DETAIL
Aug
10

Welcome the lecturer and students from Ahmad Dahlan University (UAD), Indonesia.

Dr. Pornchai Monkhonvanit, the president of Siam University, welcomed the lecturer and students from Ahmad Dahlan University (UAD), Indonesia. The students attended one-month training course hosted by Faculty of Pharmacy under MOU between two institutes.

DETAIL
Aug
05

ผศ.ดร. วีระยุทธ โพธิ์ฐิติรัตน์ เป็นวิทยากรในงานสัมมนา “การประยุกต์ใช้นวัตกรรมฐานชีวภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

สถาบันพลาสติก สถาบันเครือข่ายภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เชิญ ผศ.ดร. วีระยุทธ โพธิ์ฐิติรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย เป็นวิทยากรบรรยายในงาน สัมมนา “การประยุกต์ใช้นวัตกรรมฐานชีวภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” ในหัวข้อ การพัฒนาตำรับแผ่นฟิล์มสำหรับรักษาแผลในช่องปากจากสารสกัดใบพญายอ และ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลมาส์กลอกหน้าจากสารสกัดเปลือกผลมังคุด เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ภายใต้งาน Thailand Industry Expo 2018 เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจ สามารถนำไปต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป

DETAIL
Jul
25

นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ เข้ารับทุนเพื่อทำโครงการ Innovation for Older Persons

ผศ.ดร.นฤมล โพธิ์ศรีทอง นำนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ เข้ารับทุนเพื่อทำโครงการ innovation for older persons ณ อาคารแพทย์พัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และศึกษาดูงาน ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์ผู้ป่วยพาร์คินสัน ตึกสธ.โรงพยาบาลจุฬาลวกรณ์ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

DETAIL
Jul
24

ขอเแสดงความยินดีกับ นศภ.ธารวินทร์ ธยาธรรม ซึ่งได้รับทุนจากมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์

คณะเภสัชศาสตร์ ขอเแสดงความยินดีกับ นศภ.ธารวินทร์ ธยาธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้รับทุนจากมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ โดยมีพิธีมอบทุนเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

DETAIL
Jul
21

ศิษย์เก่าดีเด่นคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปี 2561 เภสัชกรหญิง เพชรรัตน์ ทองดูศรี

DETAIL