ประชาสัมพันธ์คณะ

Jul
03

การประชุมแผนงานและโครงการ ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ จัดประชุมแผนงาน/โครงการ สำหรับปีการศึกษา 2563 โดยท่านอธิการบดี ดร.พรชัย มงคลวนิช กล่าวมอบนโยบายด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนงาน/โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะฯ ในปีการศึกษา 2563

DETAIL
Jul
01

การให้ความรู้แก่ชุมชนเลิศสุขสม เกี่ยวกับการผลิตน้ำมันเหลืองจากผลผลิตทางการเกษตร

ผศ.ดร.ภญ.นฤมล โพธิ์ศรีทอง อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนเลิศสุขสม เขตภาษีเจริญ ในการผลิตน้ำมันเหลืองจากผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ ชุมชนเลิกสุขสม

DETAIL
Jul
01

เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติรางวัลความประพฤติดี

นางสาวฝนดาว รักษาพล นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติรางวัลความประพฤติดีของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถ้มภ์

DETAIL
Jun
28

มอบของบริจาคที่ศูนย์พัฒนาสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ดร.ภก. สุวภาพ เตชะมหามณีรัตน์ และคณะกรรมการโครงการการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในศูนย์ฯ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตและมีความสุขอย่างยั่งยืน มอบของบริจาคที่ศูนย์พัฒนาสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค โดยได้รวบรวมสิ่งของจากอาจารย์ภายในคณะเภสัชศาสตร์ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์

DETAIL
Jun
08
Jun
05
Jun
01
May
23

แนวทางการสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิผู้เข้าศึกษารอบ admission 2 (TCAS 4) ปีการศึกษา 2563

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จึงกำหนดรูปแบบการสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิผู้เข้าศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม ปีการศึกษา 2563 รอบ admission 2 (TCAS 4) ดังเอกสารแนบ เอกสารแนบ (คลิก)

DETAIL
May
01
May
01