ประชาสัมพันธ์คณะ

Aug
16
Aug
12

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

คณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หน้าอาคารเฉลิมพระเกียริต 12

DETAIL
Jul
10

พิธีบวงสรวงบูชาองค์ชีวกโกมารภัจ

พิธีบวงสรวงบูชาองค์ชีวกโกมารภัจเพื่อความเป็นสิริมงคล Worshiping Jivaka Great Teacher and Medical Doctor during Buddha time.

DETAIL
Jul
08

สัปดาห์เภสัชกรรม

ขอเชิญ นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยสยามและประชาชนทั่วไป ร่วมงาน สัปดาห์เภสัชกรรมวันที่ 8 – 17 ก.ค. 63 ที่ร้านยาโอสถสยาม โดยในงานมีกิจกรรม – การตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น – คลินิกเลิกบุหรี่ – แจกสื่อให้ความรู้เรื่องสุขภาพและยา – แจกของที่ระลึกในการร่วมกิจกรรม “กระเป๋าผ้า” “ผู้ป่วยครอบครัว ชุมชน มีเภสัชกรอยู่ใกล้ใช้ยาปลอดภัย” “ทุกครอบครัวสามารถปรึกษาปัญหาการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งในสถานการณ์ COVID19 และอื่น ๆ ได้ที่เภสัชกร”

DETAIL
Jul
03

การประชุมแผนงานและโครงการ ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ จัดประชุมแผนงาน/โครงการ สำหรับปีการศึกษา 2563 โดยท่านอธิการบดี ดร.พรชัย มงคลวนิช กล่าวมอบนโยบายด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนงาน/โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะฯ ในปีการศึกษา 2563

DETAIL
Jul
01

การให้ความรู้แก่ชุมชนเลิศสุขสม เกี่ยวกับการผลิตน้ำมันเหลืองจากผลผลิตทางการเกษตร

ผศ.ดร.ภญ.นฤมล โพธิ์ศรีทอง อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนเลิศสุขสม เขตภาษีเจริญ ในการผลิตน้ำมันเหลืองจากผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ ชุมชนเลิกสุขสม

DETAIL
Jul
01

เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติรางวัลความประพฤติดี

นางสาวฝนดาว รักษาพล นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติรางวัลความประพฤติดีของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถ้มภ์

DETAIL
Jun
28

มอบของบริจาคที่ศูนย์พัฒนาสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ดร.ภก. สุวภาพ เตชะมหามณีรัตน์ และคณะกรรมการโครงการการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในศูนย์ฯ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตและมีความสุขอย่างยั่งยืน มอบของบริจาคที่ศูนย์พัฒนาสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค โดยได้รวบรวมสิ่งของจากอาจารย์ภายในคณะเภสัชศาสตร์ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์

DETAIL
Jun
08
Jun
05