ประชาสัมพันธ์คณะ

Jun
21
Jun
15

โครงการอบรมภาษาจีน

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาจีน โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่สนใจ สามารถดูกำหนดการ และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ โดยการกด link https://forms.gle/B6QJeeTRZbAHNy9e7 หรือ scan QR code

DETAIL
Jun
07
Jun
06
May
28

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ผ่านระบบ TCASรอบ 3 admission (กสพท.) และ admission ประจำปีการศึกษา 2565รายละเอียด : https://admission.siam.edu/2022/05/28/p280565/

DETAIL
May
24
May
24
May
06
May
03

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทุกท่านที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสรียาภรณ์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทุกท่านที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสรียาภรณ์ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 ดังมีรายนามต่อไปนี้1. ผศ.ดร.ภญ. ใจนุช กาญจนภู2. ผศ.ดร.ภก. ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา3. รศ.ดร.ภก. วีรชัย ไชยจามร4. อ.ดร.ภก. อภิโชติ โซ่เงิน5. ผศ.ดร.ภก. นพดล จงเจิดศักดิ์6. อ.ดร.ภญ. ผการัตน์ ตั้งเขื่อนขันธ์7. อ.ดร.ภญ. ชุติมน หมื่นแก้ว8. อ.ดร.ภก. สุวภาพ เตชะมหามณีรัตน์      

DETAIL
Apr
20