ประชาสัมพันธ์คณะ

Apr
30

แนวทางการสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิผู้เข้าศึกษา รอบ Admission1 (กสพท.)

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จึงกำหนดรูปแบบการสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิผู้เข้าศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการบริบาลทาง เภสัชกรรม ปีการศึกษา 2563 รอบ admission 1 (กสพท.) ดังเอกสารแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร (คลิก)

DETAIL
Apr
22

งานปัจฉิมนิเทศออนไลน์

     แม้จะอยู่ในภาวะวิกฤต แต่ทางคณะเภสัชศาสตร์ของเราก็ยังคงจัดงานปัจฉิมนิเทศออนไลน์ ในวันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 9.30 – 12.00 น. โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี และท่านคณบดี มากล่าวปัจฉิมโอวาท รวมทั้งท่านนายกสภาเภสัชกรรมที่มามอบนโยบาย และแนะนำแนวทางในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

DETAIL
Apr
13
Apr
13

เทคนิคการสร้างข้อสอบออนไลน์พร้อมตรวจคำตอบด้วย google form

การอบรม “การจัดการความรู้ (KM)” ในหัวข้อ “เทคนิคการสร้างข้อสอบออนไลน์พร้อมตรวจคำตอบด้วย google form” ในวันเสาร์ที่ 11 เมษายน เวลา 13.00-15.00 (แบบออนไลน์)หัวข้อในการประชุม-ระเบียบการคุมสอบ โดย ดร.สุวภาพ เตชะมหามณีรัตน์-โปรแกรมที่ใช้การจัดการข้อสอบ โดย ผศ.ดร.ใจนุช กาญจนภู-การทำ google form โดย ดร.เสถียร พูลผล / ดร.เพ็ญนภา เจริญวิวัฒนกิจ และดร.ดนุช ปัญจพรผล-การทดลองการคุมสอบ โดย ผศ.ดร.ใจนุช กาญจนภู และดร.ชุติมน หมื่นแก้ว

DETAIL
Apr
08

ประชาสัมพันธ์สำหรับน้องๆที่สนใจเลือกคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ในระบบ TCAS63

  ข้อมูลจาก https://www.mytcas.com/   รอบ Admission1 (รหัสมหาวิทยาลัย 031)   รอบ Admission2 (รหัสมหาวิทยาลัย 181)

DETAIL
Apr
02

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพเจ้าหญิง ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่ง..ของปวงชนชาวไทย

เรามารวมพลัง “ แสดงความรัก ถวายพระพรชัยมงคล ” .. งามพระจริยวัตร.. บาทบงกช.. งามพระอิสริยยศ.. ปรากฏสมัย.. งามพระเนตร.. งามน้ำพระหฤทัย.. งามพิสัยทัศน์.. ธรรมเทิดธำรง บรมราชกุมารี นารีรัตน์สิริรอบนักษัตร ภิวัฒน์ประสงค์ถวายใจ จงรักภักดีพระองค์ขอจงทรงพระเจริญ จรัสนิรันดร์ 🌸🍀🌸 ท ร ง พ ร ะ เ จ ริ ญ ยิ่ ง ยื น น า น 🌸🍀🌸ในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๕ พรรษาวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขออัญเชิญอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยพระบรมเดชานุภาพสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช.. ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้โปรดคุ้มครองและทรงประสิทธิพรให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี.. ทรงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย.. ทรงดำรงพระเกียรติขจรไกลไปทั่วหล้า.. เสด็จดำรงสถิตเป็นมิ่งขวัญสิริมงคลแก่อาณาประชาราษฎร์ชาวไทย สืบชั่วกาลนาน… ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดผูกร้อยกรองถวายโดย : อาจารย์เนาวรัตน์ […]

DETAIL
Mar
24
Mar
23

ประกาศเลื่อนงานประชุมวิชาการ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทางคณะเภสัชศาตร์ มหาวิทยาลัยสยาม คำนึกถึงผลกระทบของการจัดงานที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ที่จะมาเข้าร่วมประชุม จึงมีมติโดยคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ ปีการศึกษา 2562 จึงประกาศเลื่อน การประชุมวิชาการ เรื่อง Clinical Point and Problem Solution in Terms of Integrations ที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2563 ออกไป โดยกำหนดการใหม่จะเป็นช่วง เดือนมิถุนายน 2564 ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป [เอกสารคลิก]

DETAIL
Mar
22
Mar
03