กิจกรรมคณะ

Aug
27

การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีกรรมการประเมิน(1) รศ.ดร.อรลักษณา แพรัตกุล (ประธานภายนอก)(2) ผศ.ดร.สุสารี ประคินกิจ (กรรมการ)(3) ผศ.จิรนาถ บุญคง (กรรมการและเลขานุการ)พร้อมทั้งผู้ใช้บัณฑิต ภญ.ประภาพรรณ เตชธนัง จากโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม และ ภญ.มลิวรรณ อุดมคำ ศิษย์เก่าจากโรงพยาบาลพญาไท 3การประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย /คณะเภสัชศาสตร์ขอขอบคุณกรรมการทุกท่าน

DETAIL
Aug
16

ครบรอบ 41 ปี ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสยามและสถาบันในระบบ

คณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่พร้อมด้วยนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมงาน ครบรอบ 41 ปี ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสยามและสถาบันในระบบ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562

DETAIL
Jul
30

การสัมมนาการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลด (คลิก) คู่มือมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ  คำถามและแนวทางการปฏิบัติตามแนวทางคู่มือมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1. การเผยแพร่ซ้ำ (Redundant Publication) สามารถทำได้หรือไม่     อ้างอิงตามแนวทางคู่มือมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หน้า 23 หัวข้อ 8.2 ข้อ 1-7 เมื่อจำเป็นต้องเผยแพร่ซ้ำ ให้แจ้งเจ้าของทรัพยากรครั้งแรก และครั้งที่สองทราบทั้งคู่ และในการเผยแพร่งานครั้งที่สองนั้น ให้อ้างอิงถึงการเผยแพร่ครั้งแรกด้วย หากใช้สื่อเช่นเดียวกันกับครั้งแรก ให้พยายามสื่อด้วยการทวนความ (paraphrase) เท่าที่จะสามารถทำได้2. แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการลอกเลียนโดยมิชอบ (Plagiarism) คืออย่างไร     อ้างอิงตามแนวทางคู่มือมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หน้า 13 หัวข้อ 4.1-4.3 ทั้งในเรื่องของการนิยาม และแนวทางปฏิบัติ ซึ่่งแนวทางปฏิบัติคือ องค์ความรู้/ข้อมูลที่อ้างอิง จำเป็นต้องถูกอ้างอิง และมีที่มาโดยครบถ้วน และให้พยายามสื่อด้วยการทวนความ (paraphrase) หรือย่อความ (summarize) ด้วยวิธีการใช้ภาษาของผู้นิพนธ์เอง และพึงเลี่ยงการอ่านจากเอกสารอ้างอิงนั้นพร้อมกับเขียนไปด้วย ซึ่่งจะทำให้โอกาสการบังเอิญเขียนตรงกันเป็นไปได้ยาก3. การอ้างอิง (citation) และเอกสารอ้างอิง (reference)ควรทำอย่างไร    […]

DETAIL
Jul
26

งานประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacotherapy Review for Pharmacy Practice

ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดงานประชุมวิชาการเรื่อง “Pharmacotherapy Review for Pharmacy Practice” ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และหน่วยงาน เภสัชกรรม โรงพยาบาลตราด ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2562 ห้องประชุมสักทอง ตึกศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลตราด โดยมีคณาจารย์ร่วมป็นวิทยากร ได้แก่ ดร.ภก.ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา ดร.ภก.ทักษิณ จันทร์สิงห์ ดร.ภก.อภิโชติ โซ่เงิน ดร.ภญ.อุษาศิริ ศรีสกุล เเละ อาจารย์ วิภาวี รอดจันทร์  

DETAIL
Jul
19

งานประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacotherapy in Chronic Kidney Disease and Palliative Care

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพัทลุง จัดงานประชุมวิชาการ เรื่อง “Pharmacotherapy in Chronic Kidney Disease and Palliative Care” เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมโนรา โรงพยาบาลพัทลุง โดยมี ผศ.ดร.วีรชัย ไชยจามร ดร.ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา และ ดร.ทักษิณ จันทร์สิงห์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย

DETAIL
Jul
12

การประชุมแนวทางการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561

  [download เอกสาร]        จุดเริ่มต้นและพัฒนาการของการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นโดยแจ็ค เมซิโรว์ (Jack Mezirow) ศาสตราจารย์ด้านการศึกษาผู้ใหญ่ (adult education) ได้เริ่มพัฒนาทฤษฎีนี้ขึ้นในปี ค.ศ. 1978 โดยทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างลึกซึ้ง โดยผู้เรียนต้องเปลี่ยนแปลงทั้งโลกทัศน์ (affective attributes) ความรู้ความเข้าใจ (cognitive attributes) และพฤติกรรม (psychomotor attributes) ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงจากภายในที่เป็นรากฐานของบุคคลเพื่อให้เกิดความเข้าใจในตนเองอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งตระหนักต่อความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์และมุมมองต่อสังคม สภาพแวดล้อม ไปจนถึงการตัดสินใจเพื่อนำตนเองไปสู่บทบาทใดบทบาทหนึ่งที่เปลี่ยนไป คือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างครบถ้วนในทุกด้านแบบ holistic change        ขั้นตอน/กระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (transformation process) เพื่อนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนการบริบาลทางเภสัชกรรมของคณะเภสัชศาสตร์ ในรายวิชาการปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิกสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ Program Learning Outcomes        เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการ โดยเป็นการกำหนดผลการเรียนรู้ (learning outcome) ที่ต้องการให้ผู้เรียนทุกคนประสบความสำเร็จหลังเสร็จสิ้นกระบวนการเรียนรู้ […]

DETAIL
Jul
08

งานประชุมวิชาการเรื่อง PHARMACOTHERAPY THROUGH THE CYCLE OF LIFE 2019: การใช้ยาตามวัฏจักรแห่งชีวิต 2562

เมื่อวันที่ 4-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ทางคณะเภสัชศาสตร์ ม.สยาม จัดงานประชุมวิชาการเรื่อง PHARMACOTHERAPY THROUGH THE CYCLE OF LIFE 2019: การใช้ยาตามวัฏจักรแห่งชีวิต 2562 ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม เข้าใจหลักการพื้นฐานทางยา และการใช้ยาในประชากรกลุ่มพิเศษต่าง ๆ เเละสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ งานประชุมวิชาการดังกล่าวมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 199 คนโดยมีบุคลากรภายนอกเข้าร่วมงานประชุมเท่ากับ 162 คน รายละเอียดดังนี้ เภสัชกรโรงพยาบาลจำนวน 131 คน เภสัชกรร้านยา 13 คน เภสัชกรประจำที่อื่นๆ 18 คน ทั้งนี้เป็นเภสัชกรจากสถานพยาบาลที่มีความร่วมมือจากคณะเภสัชศาสตร์จำนวน 15 คน นอกจากนี้เเล้วมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำคณะเภสัชศาสตร์ ม.สยาม จำนวน 39 คน งานประชุมวิชาการที่จัดขึ้นมีวิทยากรที่จากภายในและภายนอกที่เชี่ยวชาญในหัวข้อที่บรรยาย อาทิ เช่น รองศาสตราจารย์ ภก. ปรีชา มนทกานติกุล […]

DETAIL
Dec
18

สัมมนา เรื่อง “มาตรฐานการอุดมศึกษาและแนวทางปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561”

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินการจัดประชุมสัมมนา เรื่อง “มาตรฐานการอุดมศึกษาและแนวทางปฏิบัติเพื่อนำไปสู่ การประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561″ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร (วิทยากรกลางจาก สกอ.) ให้ความรู้ความเข้าใจในการนำระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ การศึกษาไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 นำไปสู่การดำเนินการพัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานอุดมศึกษา ทั้งนี้สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ขอขอบพระคุณท่าน ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร (วิทยากร) และผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านทั้ง จากมหาวิทยาลัยสยาม, มหาวิทยาลัยธนบุรี, มหาวิทยาลัยคริสเตียน, มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ทุกท่าน

DETAIL
Sep
30

ลงชุมชนเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในพื้นที่ ซ.เพชรเกษม 44

ร้านยาโอสถสยามร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ลงชุมชนเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในพื้นที่ ซ.เพชรเกษม 44

DETAIL
Sep
17

บรรยากาศ งานเฟรชชี่เดย์

เก็บภาพบรรยากาศ งานเฟรชชี่เดย์ เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 ขอแสดงความยินดีกับทุกรางวัลที่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ได้รับครั้งนี้

DETAIL