Sep
23

วันมหิดล ประจำปี 2565

ภาพบรรยากาศพิธีวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำปี 2565 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดยในโอกาสนี้ ภญ.อ.ดร.รักษ์จินดา วัฒนาลัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร. วีระยุทธ โพธิ์ฐิติรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีด้วย

DETAIL
Sep
04

นิทรรศการการศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

คณะเภสัชศาสตร์ของเรา โดย ภญ.อ.ดร.กมลวรรณ ตันติพิวัฒนสกุล และ ภญ.อ.ดร.สิริกัลยา เบ็ญจวรรณ์ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย อ.สันติสุข สว่างกล้า และสำนักรับสมัครฯ เข้าร่วมนิทรรศการการศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้รับความสนใจจากน้องๆ นักเรียน และได้รับการต้อนรับจากคณาจารย์เป็นอย่างดี

DETAIL
Aug
17

ความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ระหว่างโรงพยาบาลบุรีรัมย์ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มีความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านงานวิจัยและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ กับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ โดยเมื่อวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างกัน โดยได้รับความกรุณาจาก นพ.ภูวดล กิตติวัฒนาสาร(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์) พญ.พัชรี ยิ้มรัตนบวร (รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล) ภญ.อรอนงค์ ตั้งอดุลย์รัตน์ (หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม) เป็นผู้แทนโรงพยาบาลบุรีรัมย์ และ ภก.ดร.สุวภาพ เตชะมหามณีรัตน์ (รองคณบดี) ผศ.ดร.ภญ.ใจนุช กาญจนภู (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกปฏิบัติงาน) เป็นผู้แทนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ในโอกาสนี้มีบุคลากร และนักศึกษาเภสัชศาสตร์เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน  

DETAIL
Aug
15

15 สิงหาคม วันที่ระลึก ท่าน ดร.ณรงค์ มงคลวนิช

15 สิงหาคม วันที่ระลึก ท่าน ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ท่านผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสยาม คณะเภสัชศาสตร์ โดย ภญ.อ.ดร.รักษ์จินดา วัฒนาลัย(รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) ผศ.ดร.วีระยุทธ โพธิ์ฐิติรัตน์(รองคณบดีฝ่ายวิจัย) ศ.ดร.ภญ.สมพร ศรีเฟื่องฟุ้ง และนักศึกษาเภสัชศาสตร์เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาด้วยความเคารพในโอกาสนี้ด้วย

DETAIL
Aug
14

งานทำบุญ พร้อมกับพิธีไหว้ครู และพิธีมอบป้ายชื่อสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่16

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ของเราได้จัดงานทำบุญ พร้อมกับพิธีไหว้ครู และพิธีมอบป้ายชื่อสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่16 โดยได้รับความกรุณาจากท่านอธิการบดี ดร.พรชัย มงคลวนิช และท่านคณบดี ภญ.รศ.ดร.เฉลิมศรี ภุมมางกูร เป็นประธานในงาน บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น เป็นสิริมงคลให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ในการเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่

DETAIL
Aug
13

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ โดย ภญ.อ.ดร.กมลวรรณ ตันติพิวัฒนสกุล ภญ.อ.ดร.ดารารัตน์ สำเร็จวิทย์ ภญ.อ.ดร.สิริกัลยา เบ็ญจวรรณ์ และน้องๆจากสโมสรนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ร่วมกับ สำนักรับสมัครฯ โดย อ.เสาวนีย์ ประโลมรัมย์ (ผู้อำนวยการสำนักรับสมัครฯ) และคณะแพทยศาสตร์ โดย อ.ดร.เจนวิทย์ นพวรท (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา) และอ.นพ.ชยุตม์ ตรีกิตติวงศ์ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) กิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ขอบคุณน้องๆ จากโรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ที่ให้ความสนใจ และหวังว่าจะได้พบกันที่มหาวิทยาลัยสยามนะคะ  

DETAIL
Aug
06
Jul
29

งานประชุมวิชาการเเบบออนไลน์ เรื่อง “Updated pharmacotherapy; Integration of knowledge into clinical practice 2022”

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดงานประชุมวิชาการเเบบออนไลน์ (online) เรื่อง “Updated pharmacotherapy; Integration of knowledge into clinical practice 2022” ในวันที่ 21-22 กค. 65 ภายใต้การดำเนินงานโดย รศ.ดร. เฉลิมศรี ภุมมางกูร คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ การประชุมวิชาการมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาทั้งภายในเเละภายนอกสถาบัน อาทิเช่น ภญ. วิมล อนันต์สกุลวัฒน์ รท. นพ. คริส ฟูจิตนิรันดร์ น.ท. พญ. ศรินยา จิตรวาณิช รศ.ดร.ภก. วีรชัย ไชยจามร เเละ ผศ.ดร.ภก. ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา เป็นต้น การประชุมวิชาการครั้งนี้ มีเภสัชกร เภสัชกรประจำเเหล่งฝึก เเละเภสัชกรที่เป็นศิษย์เก่าเข้าร่วมอย่างมากมาย

DETAIL
Jul
29

บริการวิชาการหัวข้อ Review of anticoagulants ณ โรงพยาบาลตากสิน

ภญ.อ. ปุณยวีร์ พืชสะกะ ได้บรรยายในหัวข้อ Review of anticoagulants วันที่ 19 กค. 65 เวลา 8.30-10.00 น. ณ โรงพยาบาลตากสิน ให้กับบุคลากรทางการเเพทย์ อาทิ เช่น เเพทย์ เภสัชกร พยาบาล เป็นต้น นับว่าเป็นการทำงานร่วมกันของคณะเภสัชศาสตร์ ม.สยามเเละกลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตากสินในด้านการบริการวิชาการ

DETAIL
Jul
27

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ‘INCREASE’ ภายใต้ความร่วมมือของสหภาพยุโรปและอาเซียน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ‘INCREASE’ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม กิจกรรมดีๆ ที่จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 มหาวิทยาลัยสยาม ในโอกาสนี้ อ.ดร.ภญ.กมลวรรณ ตันติพิวัฒนสกุล อ.ดร.ภญ.สิริกัลยา เบ็ญจวรรณ์ และ อ.ภก.ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

DETAIL