กิจกรรมคณะ

Jan
30

การประชุมวิชาการ Clinical Point and Problem Solution in Terms of Integrations

     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มีนโยบายมุ่งเน้นการบริการวิชาการแบบยั่งยืน ดําเนินการจัดงานประชุมวิชาการกําหนดเป็นประจําทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งเภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ รวมทั้งศิษย์เก่าของคณะฯ ได้มีองค์ความรู้ด้านยาที่ถูกต้องและทันสมัย เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ ในการทํางานและการดูแลผู้ป่วย ณ สถานพยาบาลต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม      ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบยา ทั้งด้านการใช้ยาในผู้ป่วย การคัดเลือกยา และการจัดการข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง จําเป็นต้องบูรณาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ      ปัจจุบันมีหลายเหตุการณ์ที่จําเป็นต้องแก้ไขปัญหาหรือปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ อาทิเช่น ปัญหาเรื่อง ความเข้ากันได้ของการให้ยาทางหลอดเลือดดําหลายรายการในผู้ป่วยวิกฤติ ปัญหาการผลิตยาที่ไม่ได้คุณภาพ ปัญหาด้านการคัดเลือกยาเข้าโรงพยาบาล (เช่น ยาชีววัตถุคล้ายคลึง) และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกัญชา เป็น ต้น นอกจากนี้แล้ว นโยบายด้านสุขภาพใหม่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเหตุการณ์ทั้งหมดที่กล่าวไว้ข้างต้น จําเป็นต้องบูรณาการองค์ความรู้ในหลายๆ ด้าน เพื่อแก้ไขปัญหาหรือจัดการระบบยา ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จึงจัดงานประชุมวิชาการให้ผู้เข้าร่วมประชุม นําองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องไปแก้ไข ประเด็นปัญหาหรือปฏิบัติตามนโยบายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ   เอกสารที่เกี่ยวข้อง :   […]

DETAIL
Sep
24

โครงการหมอยาบำรุงต้นกล้าด้วยปัญญาและคุณธรรม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๒ คณะฯ ได้จัดโครงการหมอยาบำรุงต้นกล้าด้วยปัญญาและคุณธรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด ๕ โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม รวม ๑๖๐ คน โดยจัดกิจกรรมฐานเรียนรู้ทั้งหมด ๕ ฐาน ได้แก่ สมุนไพรน่ารู้:ลูกประคบสมุนไพร ทุกข์ล้นเหลือเหยื่อโฆษณา ปฏิบัติการเตรียมเภสัชภัณฑ์ และกิจกรรมใสใส..วัยรุ่นชอบ ประมวลผลภาพ (คลิก)

DETAIL
Sep
10

Freshy Day 2019

ผ่านไปแล้วกับงาน Freshy Day 2019 เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 คณะเภสัชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ดาว-เดือนคณะเภสัชศาสตร์ที่ ที่ได้รับรางวัลนายธธัช กรรณสูตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เดือนมหาวิทยาลัยสยามนางสาวมณทิพญ์ บัวจีบ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ดาวมหาวิทยาลัยสยามและรางวัลชนะเลิศตกแต่งสแตนเชียร์รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สแตนเชียร์รางวัลชมเชย เชียร์ลีดเดอร์ ขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ประมวลภาพกิจกรรม (คลิก)

DETAIL
Aug
27

การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีกรรมการประเมิน(1) รศ.ดร.อรลักษณา แพรัตกุล (ประธานภายนอก)(2) ผศ.ดร.สุสารี ประคินกิจ (กรรมการ)(3) ผศ.จิรนาถ บุญคง (กรรมการและเลขานุการ)พร้อมทั้งผู้ใช้บัณฑิต ภญ.ประภาพรรณ เตชธนัง จากโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม และ ภญ.มลิวรรณ อุดมคำ ศิษย์เก่าจากโรงพยาบาลพญาไท 3การประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย /คณะเภสัชศาสตร์ขอขอบคุณกรรมการทุกท่าน

DETAIL
Aug
16

ครบรอบ 41 ปี ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสยามและสถาบันในระบบ

คณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่พร้อมด้วยนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมงาน ครบรอบ 41 ปี ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสยามและสถาบันในระบบ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562

DETAIL
Jul
30

การสัมมนาการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลด (คลิก) คู่มือมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ  คำถามและแนวทางการปฏิบัติตามแนวทางคู่มือมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1. การเผยแพร่ซ้ำ (Redundant Publication) สามารถทำได้หรือไม่     อ้างอิงตามแนวทางคู่มือมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หน้า 23 หัวข้อ 8.2 ข้อ 1-7 เมื่อจำเป็นต้องเผยแพร่ซ้ำ ให้แจ้งเจ้าของทรัพยากรครั้งแรก และครั้งที่สองทราบทั้งคู่ และในการเผยแพร่งานครั้งที่สองนั้น ให้อ้างอิงถึงการเผยแพร่ครั้งแรกด้วย หากใช้สื่อเช่นเดียวกันกับครั้งแรก ให้พยายามสื่อด้วยการทวนความ (paraphrase) เท่าที่จะสามารถทำได้2. แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการลอกเลียนโดยมิชอบ (Plagiarism) คืออย่างไร     อ้างอิงตามแนวทางคู่มือมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หน้า 13 หัวข้อ 4.1-4.3 ทั้งในเรื่องของการนิยาม และแนวทางปฏิบัติ ซึ่่งแนวทางปฏิบัติคือ องค์ความรู้/ข้อมูลที่อ้างอิง จำเป็นต้องถูกอ้างอิง และมีที่มาโดยครบถ้วน และให้พยายามสื่อด้วยการทวนความ (paraphrase) หรือย่อความ (summarize) ด้วยวิธีการใช้ภาษาของผู้นิพนธ์เอง และพึงเลี่ยงการอ่านจากเอกสารอ้างอิงนั้นพร้อมกับเขียนไปด้วย ซึ่่งจะทำให้โอกาสการบังเอิญเขียนตรงกันเป็นไปได้ยาก3. การอ้างอิง (citation) และเอกสารอ้างอิง (reference)ควรทำอย่างไร    […]

DETAIL
Jul
26

งานประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacotherapy Review for Pharmacy Practice

ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดงานประชุมวิชาการเรื่อง “Pharmacotherapy Review for Pharmacy Practice” ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และหน่วยงาน เภสัชกรรม โรงพยาบาลตราด ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2562 ห้องประชุมสักทอง ตึกศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลตราด โดยมีคณาจารย์ร่วมป็นวิทยากร ได้แก่ ดร.ภก.ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา ดร.ภก.ทักษิณ จันทร์สิงห์ ดร.ภก.อภิโชติ โซ่เงิน ดร.ภญ.อุษาศิริ ศรีสกุล เเละ อาจารย์ วิภาวี รอดจันทร์  

DETAIL
Jul
19

งานประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacotherapy in Chronic Kidney Disease and Palliative Care

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพัทลุง จัดงานประชุมวิชาการ เรื่อง “Pharmacotherapy in Chronic Kidney Disease and Palliative Care” เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมโนรา โรงพยาบาลพัทลุง โดยมี ผศ.ดร.วีรชัย ไชยจามร ดร.ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา และ ดร.ทักษิณ จันทร์สิงห์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย

DETAIL
Jul
12

การประชุมแนวทางการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561

  [download เอกสาร]        จุดเริ่มต้นและพัฒนาการของการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นโดยแจ็ค เมซิโรว์ (Jack Mezirow) ศาสตราจารย์ด้านการศึกษาผู้ใหญ่ (adult education) ได้เริ่มพัฒนาทฤษฎีนี้ขึ้นในปี ค.ศ. 1978 โดยทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างลึกซึ้ง โดยผู้เรียนต้องเปลี่ยนแปลงทั้งโลกทัศน์ (affective attributes) ความรู้ความเข้าใจ (cognitive attributes) และพฤติกรรม (psychomotor attributes) ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงจากภายในที่เป็นรากฐานของบุคคลเพื่อให้เกิดความเข้าใจในตนเองอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งตระหนักต่อความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์และมุมมองต่อสังคม สภาพแวดล้อม ไปจนถึงการตัดสินใจเพื่อนำตนเองไปสู่บทบาทใดบทบาทหนึ่งที่เปลี่ยนไป คือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างครบถ้วนในทุกด้านแบบ holistic change        ขั้นตอน/กระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (transformation process) เพื่อนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนการบริบาลทางเภสัชกรรมของคณะเภสัชศาสตร์ ในรายวิชาการปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิกสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ Program Learning Outcomes        เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการ โดยเป็นการกำหนดผลการเรียนรู้ (learning outcome) ที่ต้องการให้ผู้เรียนทุกคนประสบความสำเร็จหลังเสร็จสิ้นกระบวนการเรียนรู้ […]

DETAIL
Jul
08

งานประชุมวิชาการเรื่อง PHARMACOTHERAPY THROUGH THE CYCLE OF LIFE 2019: การใช้ยาตามวัฏจักรแห่งชีวิต 2562

เมื่อวันที่ 4-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ทางคณะเภสัชศาสตร์ ม.สยาม จัดงานประชุมวิชาการเรื่อง PHARMACOTHERAPY THROUGH THE CYCLE OF LIFE 2019: การใช้ยาตามวัฏจักรแห่งชีวิต 2562 ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม เข้าใจหลักการพื้นฐานทางยา และการใช้ยาในประชากรกลุ่มพิเศษต่าง ๆ เเละสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ งานประชุมวิชาการดังกล่าวมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 199 คนโดยมีบุคลากรภายนอกเข้าร่วมงานประชุมเท่ากับ 162 คน รายละเอียดดังนี้ เภสัชกรโรงพยาบาลจำนวน 131 คน เภสัชกรร้านยา 13 คน เภสัชกรประจำที่อื่นๆ 18 คน ทั้งนี้เป็นเภสัชกรจากสถานพยาบาลที่มีความร่วมมือจากคณะเภสัชศาสตร์จำนวน 15 คน นอกจากนี้เเล้วมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำคณะเภสัชศาสตร์ ม.สยาม จำนวน 39 คน งานประชุมวิชาการที่จัดขึ้นมีวิทยากรที่จากภายในและภายนอกที่เชี่ยวชาญในหัวข้อที่บรรยาย อาทิ เช่น รองศาสตราจารย์ ภก. ปรีชา มนทกานติกุล […]

DETAIL