กิจกรรมคณะ

Jul
12

การประชุมแนวทางการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561

  [download เอกสาร]        จุดเริ่มต้นและพัฒนาการของการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นโดยแจ็ค เมซิโรว์ (Jack Mezirow) ศาสตราจารย์ด้านการศึกษาผู้ใหญ่ (adult education) ได้เริ่มพัฒนาทฤษฎีนี้ขึ้นในปี ค.ศ. 1978 โดยทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างลึกซึ้ง โดยผู้เรียนต้องเปลี่ยนแปลงทั้งโลกทัศน์ (affective attributes) ความรู้ความเข้าใจ (cognitive attributes) และพฤติกรรม (psychomotor attributes) ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงจากภายในที่เป็นรากฐานของบุคคลเพื่อให้เกิดความเข้าใจในตนเองอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งตระหนักต่อความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์และมุมมองต่อสังคม สภาพแวดล้อม ไปจนถึงการตัดสินใจเพื่อนำตนเองไปสู่บทบาทใดบทบาทหนึ่งที่เปลี่ยนไป คือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างครบถ้วนในทุกด้านแบบ holistic change        ขั้นตอน/กระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (transformation process) เพื่อนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนการบริบาลทางเภสัชกรรมของคณะเภสัชศาสตร์ ในรายวิชาการปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิกสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ Program Learning Outcomes        เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการ โดยเป็นการกำหนดผลการเรียนรู้ (learning outcome) ที่ต้องการให้ผู้เรียนทุกคนประสบความสำเร็จหลังเสร็จสิ้นกระบวนการเรียนรู้ […]

DETAIL
Jul
08

งานประชุมวิชาการเรื่อง PHARMACOTHERAPY THROUGH THE CYCLE OF LIFE 2019: การใช้ยาตามวัฏจักรแห่งชีวิต 2562

เมื่อวันที่ 4-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ทางคณะเภสัชศาสตร์ ม.สยาม จัดงานประชุมวิชาการเรื่อง PHARMACOTHERAPY THROUGH THE CYCLE OF LIFE 2019: การใช้ยาตามวัฏจักรแห่งชีวิต 2562 ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม เข้าใจหลักการพื้นฐานทางยา และการใช้ยาในประชากรกลุ่มพิเศษต่าง ๆ เเละสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ งานประชุมวิชาการดังกล่าวมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 199 คนโดยมีบุคลากรภายนอกเข้าร่วมงานประชุมเท่ากับ 162 คน รายละเอียดดังนี้ เภสัชกรโรงพยาบาลจำนวน 131 คน เภสัชกรร้านยา 13 คน เภสัชกรประจำที่อื่นๆ 18 คน ทั้งนี้เป็นเภสัชกรจากสถานพยาบาลที่มีความร่วมมือจากคณะเภสัชศาสตร์จำนวน 15 คน นอกจากนี้เเล้วมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำคณะเภสัชศาสตร์ ม.สยาม จำนวน 39 คน งานประชุมวิชาการที่จัดขึ้นมีวิทยากรที่จากภายในและภายนอกที่เชี่ยวชาญในหัวข้อที่บรรยาย อาทิ เช่น รองศาสตราจารย์ ภก. ปรีชา มนทกานติกุล […]

DETAIL
Dec
18

สัมมนา เรื่อง “มาตรฐานการอุดมศึกษาและแนวทางปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561”

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินการจัดประชุมสัมมนา เรื่อง “มาตรฐานการอุดมศึกษาและแนวทางปฏิบัติเพื่อนำไปสู่ การประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561″ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร (วิทยากรกลางจาก สกอ.) ให้ความรู้ความเข้าใจในการนำระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ การศึกษาไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 นำไปสู่การดำเนินการพัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานอุดมศึกษา ทั้งนี้สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ขอขอบพระคุณท่าน ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร (วิทยากร) และผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านทั้ง จากมหาวิทยาลัยสยาม, มหาวิทยาลัยธนบุรี, มหาวิทยาลัยคริสเตียน, มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ทุกท่าน

DETAIL
Sep
30

ลงชุมชนเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในพื้นที่ ซ.เพชรเกษม 44

ร้านยาโอสถสยามร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ลงชุมชนเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในพื้นที่ ซ.เพชรเกษม 44

DETAIL
Sep
17

บรรยากาศ งานเฟรชชี่เดย์

เก็บภาพบรรยากาศ งานเฟรชชี่เดย์ เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 ขอแสดงความยินดีกับทุกรางวัลที่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ได้รับครั้งนี้

DETAIL
Sep
12

“ประชาชนได้อะไรจากวิกฤตการณ์ พ.ร.บ.ยา”

เก็บภาพบรรยากาศงานเสวนา “ประชาชนได้อะไรจากวิกฤตการณ์ พ.ร.บ.ยา” เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง คณบดีคณะนิติศาสตร์ และ อ.จิตกร บุษบา มาบรรยายและพูดคุยร่วมกับอาจารย์และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ม.สยาม งานนี้ได้ทั้งความรู้ด้านกฏหมาย พ.ร.บ.ยา และให้ตระหนักถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่าน คณาจารย์และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทุกคน และท่านอธิการบดีที่ให้เกียรติร่วมฟังเสวนาครั้งนี้

DETAIL
Sep
08

งานเสวนา “ประชาชนได้อะไรจากวิกฤตการณ์ พ.ร.บ. ยา”

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมงานเสวนา “ประชาชนได้อะไรจากวิกฤตการณ์ พ.ร.บ. ยา” ในวันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561 เริ่มเวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 19-1103 อาคาร 19 ชั้น 11 มหาวิทยาลัยสยาม

DETAIL
Sep
07

“น้อมจิตวันทา บูชาครู 2561”

“น้อมจิตวันทา บูชาครู” พิธีไหว้ครูคณะเภสัชศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเรียนดี กิจกรรมดีเด่น พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาเรียนดี และกรรมการสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์

DETAIL
Aug
29

ร่วมรณรงค์ลดการระบาดโรคไข้เลือดออก

ร่วมรณรงค์ลดการระบาดโรคไข้เลือดออกจากศูนย์บริการสาธารณสุข 62 กรุงเทพมหานคร ช่วงนี้ฝนตกหนักทำให้มีการแพร่พันธุ์ของยุงลายที่เป็นพาหะของ โรคไข้เลือดออก ลูกค้า นักศึกษาและบุคลากร ม.สยาม สามารถมารับโลชั่นตะไคร์หอมทากันยุง และทรายจีพีโอ-1 (ทรายอะเบท) สำหรับใส่ในภาชนะที่มีน้ำขังเพื่อป้องกันลูกน้ำได้ที่ร้านยาโอสถสยาม

DETAIL
Aug
24

ร่วมรณรงค์การแต่งกายชุดนักศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบ

คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมรณรงค์การแต่งกายชุดนักศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบ ดูดีน่ารักด้วยการแต่งกายถูกระเบียบ

DETAIL