รางวัลและความภูมิใจของเรา

Sep
09

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean’s List) และ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563

  รางวัลเกียรติยศผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean’s List) 1. เภสัชกรหญิง รุจิษยา นุกูลอุดมพานิชย์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.90 2. เภสัชกรหญิง ภัณฑิรา จุลวานิช คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.85 รางวัลเรียนดี 1. ชั้นปีที่ 2 นางสาวนิภาพร ยั่งยืน คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.93 2. ชั้นปีที่ 3 นางสาวกฤติกา ศรีรุณ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.98 3. ชั้นปีที่ 4 นายกิจสภณ พงษ์เถื่อน คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.83 4. ชั้นปีที่ 5 นางสาวปาริจฉัตต์ ชื่นจิตต์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.88 5. ชั้นปีที่ 6 นายกฤษฎาพร บุญญาวานิชย์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.86 เอกสารประกาศ (คลิก) 

DETAIL