รางวัลและความภูมิใจของเรา

May
03

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทุกท่านที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสรียาภรณ์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทุกท่านที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสรียาภรณ์ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 ดังมีรายนามต่อไปนี้1. ผศ.ดร.ภญ. ใจนุช กาญจนภู2. ผศ.ดร.ภก. ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา3. รศ.ดร.ภก. วีรชัย ไชยจามร4. อ.ดร.ภก. อภิโชติ โซ่เงิน5. ผศ.ดร.ภก. นพดล จงเจิดศักดิ์6. อ.ดร.ภญ. ผการัตน์ ตั้งเขื่อนขันธ์7. อ.ดร.ภญ. ชุติมน หมื่นแก้ว8. อ.ดร.ภก. สุวภาพ เตชะมหามณีรัตน์      

DETAIL
Mar
26
Feb
26
Feb
03
Jan
28
Jan
05
Dec
20
Dec
03
Nov
03
Sep
30