เกียรติบัตรรางวัลชมเชย รางวัลพระราชทานจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

เกียรติบัตรรางวัลชมเชย รางวัลพระราชทานจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ขอแสดงความยินดีกับ นายธารวินทร์ ธยาธรรม นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6
ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย ในการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
และได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีเป็นผู้แทนมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *