Faculty of Pharmacy logo

เกียรติบัตรรางวัลชมเชย รางวัลพระราชทานจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ขอแสดงความยินดีกับ นายธารวินทร์ ธยาธรรม นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย ในการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีเป็นผู้แทนมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษา