ติดต่อคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 9
เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

โทร 0-2868-6000 ต่อ 5331, 0-2868-6665
โทรสาร 0-2868-6665