เกี่ยวกับหลักสูตร

เกี่ยวกับหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร : เภสัชศาสตร์บัณทิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม) Doctor of pharmacy ( Pharmaceutical care ) ชื่อปริญญา :  เภสัชศาสตร์บัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม) ภ. บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม ) Doctor of pharmacy (Pharmaceutical care)                       Pharm.D. (Pharm.care) เอกสาร มคอ2 หลักสูตร ภ.บ.(ปรับ 63) (คลิก)

DETAIL

โครงสร้างหลักสูตร

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๒๒๕ หน่วยกิต หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป ๓๓ หน่วยกิต ให้เรียนแต่ละกลุ่มวิชาตามที่กำหนด จำนวน ๑๘ หน่วยกิต ดังนี้ – กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์      ๓ หน่วยกิต – กลุ่มวิชาภาษา และการสื่อสาร      ๙ หน่วยกิต – กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์       ๓ หน่วยกิต – กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา ๓ หน่วยกิต ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลมุ่วิชาตา่ง ๆ ของหมวดศึกษาทวั่ไป จำนวน ๑๕ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ๑๘๖ หน่วยกิต – กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน     ๓๕ หน่วยกิต – กลุ่มวิชาชีพ   […]

DETAIL

เกี่ยวกับหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร : เภสัชศาสตร์บัณทิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม) Doctor of pharmacy ( Pharmaceutical care ) ชื่อปริญญา :  เภสัชศาสตร์บัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม) ภ. บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม ) Doctor of pharmacy (Pharmaceutical care)                       Pharm.D. (Pharm.care) เอกสาร มคอ2 หลักสูตร ภ.บ.(ปรับ 63) (คลิก)

DETAIL