เกี่ยวกับหลักสูตร

เกี่ยวกับหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร : เภสัชศาสตร์บัณทิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม) Doctor of pharmacy ( Pharmaceutical care ) ชื่อปริญญา :เภสัชศาสตร์บัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม) ภ. บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม ) Doctor of pharmacy (Pharmaceutical care) Pharm.D. (Pharm.care) เอกสารหลักสูตร: SiamU_Curriculum2562_FV_Stud

DETAIL

โครงสร้างหลักสูตร

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๒๒๕ หน่วยกิต หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป ๓๕ หน่วยกิต – กลุ่มวิชาภาษา     ๑๕ หน่วยกิต – กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์     ๑๔ หน่วยกิต – กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์       ๖ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ๑๘๔ หน่วยกิต – กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานวิชาชีพ     ๒๑ หน่วยกิต – กลุ่มวิชาเฉพาะวิชาชีพ   ๑๒๗ หน่วยกิต – กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม     ๓๖ หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต

DETAIL

เกี่ยวกับหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร : เภสัชศาสตร์บัณทิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม) Doctor of pharmacy ( Pharmaceutical care ) ชื่อปริญญา :เภสัชศาสตร์บัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม) ภ. บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม ) Doctor of pharmacy (Pharmaceutical care) Pharm.D. (Pharm.care) เอกสารหลักสูตร: SiamU_Curriculum2562_FV_Stud

DETAIL