Faculty of Pharmacy logo

สภาเภสัชกรรมพิจารณารับรองสถาบัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เป็นเวลา 5 ปี (2566-2570)

คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมในการประชุม ครั้งที่ 326 (8/2565) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ได้พิจารณารับรองสถาบัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามของเรา ต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี ในระหว่าง ปีการศึกษา 2566-2570