ภก.อ. พิชัย ชัยชนะชัยชาญ

ภก.อ. พิชัย  ชัยชนะชัยชาญ

อาจารย์ประจำ

สายงาน ด้านผู้ป่วย
ประวัติการศึกษา  
     ปริญญาตรี ภ.บ.(เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
     ปริญญาโท ภ.ม.(เภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล) มหาวิทยาลัยมหิดล
     ปริญญาเอก  
     การศึกษาต่อเนื่อง                                                                                                                     
งานวิจัยที่สนใจ Biosensors, Immunology&Vivuses
งานวิจัยตีพิมพ์