Faculty of Pharmacy logo

โครงการพัฒนาระบบแผนงานและงานประกันคุณภาพการศึกษา

คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการ “พัฒนาระบบแผนงานและงานประกันคุณภาพการศึกษา” โดยจัดประชุมการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ และประชุมอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาพร้อมทั้ง วางแผนงาน/โครงการสำหรับปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 11 กรกฏาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น. ณ ห้อง 19-1102 คณะเภสัชศาสตร์

ประมวลภาพกิจกรรม