แนวทางการสร้างข้อสอบที่มีประสิทธิภาพ

แนวทางการสร้างข้อสอบที่มีประสิทธิภาพ
ประกอบด้วยหลักเกณฑ์การออกข้อสอบ รูปแบบข้อสอบ หลักการเขียนข้อสอบ
เทคนิคการเลือกสถานการณ์มาใช้ในการสร้างข้อสอบ เทคนิคการปรับปรุงและพัฒนาข้อสอบ
ปัญหาที่พบของการสร้างข้อสอบของคณะเภสัชศาสตร์ ม.สยาม

[เอกสาร]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *