เอกสารสรุปโครงการจัดการความรู้ (KM) ด้านการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2564 เรื่อง “การจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนศตวรรษที่ 21 กับแนวคิด design thinking”

เอกสารสรุปโครงการจัดการความรู้ (KM) ด้านการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2564 เรื่อง “การจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนศตวรรษที่ 21 กับแนวคิด design thinking”

เอกสาร แนวทางการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน(คลิก)