สรุปข้อมูลงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2561

สรุปข้อมูลงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

ปีการศึกษา 2561 คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์รวม 100,400 บาท
อัตราส่วนเงินสับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง
และนักวิจัยประจำ 38 คน คิดเป็นคนละ 2,642.11 บาท

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *