รศ.ดร.ภญ. เฉลิมศรี  ภุมมางกูร

 

ติดต่อ : cpummangura@yahoo.com

คณบดี
อ.ดร.ภญ. รักษ์จินดา  วัฒนาลัย

 

ติดต่อ : w_ruxjinda@yahoo.com

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร. วีระยุทธ  โพธิ์ฐิติรัตน์

 

ติดต่อ : pothitirat_w@yahoo.com

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

อ.ดร.ภก. สุวภาพ  เตชะมหามณีรัตน์

ติดต่อ : sptechama@hotmail.com

รองคณบดี
ผศ.ดร.ภญ. ใจนุช  กาญจนภู

 

ติดต่อ : jainuch@hotmail.com

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายฝึกปฏิบัติงาน
อ.ดร.ภก. ดนุช  ปัญจพรผล

 

ติดต่อ : pharmacist_091@yahoo.com

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
อ.ดร.ภญ. วิริยาพร  ศิริกุล

 

ติดต่อ : wiriyaporn.s@gmail.com

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา
ผศ.ดร.ภญ. อรวรรณ  จิตรวาณิช

 

ติดต่อ : oraheng@yahoo.com

 
ผศ.ดร.ภญ. นฤมล  โพธิ์ศรีทอง

 

ติดต่อ : marchiga888@gmail.com

 

อ.ภก. พิธาน  โฆษิตชัยวัฒน์

ติดต่อ : pkositchaivat@hotmail.com

 

อ.ภญ. ผการัตน์  ตั้งเขื่อนขันธ์

ติดต่อ : phakarat@yahoo.com

 
รศ.ดร.ภก. วีรชัย  ไชยจามร

 

ติดต่อ : zernpharm@yahoo.com

 
อ.ดร.ภก. อภิโชติ  โซ่เงิน

 

ติดต่อ : tromus_122@hotmail.com

 

ผศ.ดร.ภก. ถนอมพงษ์  เสถียรลัคนา

ติดต่อ : jugadlieng@hotmail.com

 

ผศ.ดร.ภก. นพดล  จงเจิดศักดิ์

ติดต่อ : j-noppadon@hotmail.com

 

อ.ดร.ภญ. ชุติมน  หมื่นแก้ว

ติดต่อ : chutimon_m@yahoo.com

 

อ.ภก. ธกฤษณ์  รุ่งกิจวัฒนกุล

ติดต่อ : cool_act@hotmail.com

 (ลาศึกษาต่อ)
 

อ.ดร.ภก. เสถียร  พูลผล

ติดต่อ : sathian.ph@gmail.com

 

อ.ดร.ภก. ทักษิณ  จันทร์สิงห์

ติดต่อ : takeydam@gmail.com

 

อ.ดร.ภญ. อุษาศิริ  ศรีสกุล

ติดต่อ : aeyusa@yahoo.com

 

อ.ภญ. วิภาวี  รอดจันทร์

ติดต่อ : vipavee.rod@siam.edu

 

อ.ภญ. ธนิยา  เจริญเสรีรัตน์

ติดต่อ : i_am_beaute@hotmail.com.com

 

อ.ภญ. ดารารัตน์  สำเร็จวิทย์

ติดต่อ : dararat.samretwit@gmail.com

 

อ.ดร.ภญ. นวินดา  ชินะตังกูร

ติดต่อ : janfully@hotmail.com

 

อ.ดร. ศิริกาญจน์  เพ็งอ้น

ติดต่อ : bow_bo23@hotmail.com

 

อ.ดร.ภญ. กมลวรรณ  ตันติพิวัฒนสกุล

ติดต่อ : kamolwantnok@yahoo.com

 

อ.ภญ. สิริกัลยา  เบ็ญจวรรณ์

ติดต่อ : sirikanlaya.ben@siam.edu

  

อ.ดร.ภก. วงศกร สุเชาว์อินทร์ 

ติดต่อ :

 

อ.ดร.ภญ. เพ็ญนภา  เจริญวิวัฒนกิจ

ติดต่อ : phennapa.cha@gmail.com

 

อ.ภก. กฤษฎาดนุเดช  วงศ์เวชวิวัฒน์

ติดต่อ : kridsadadanudej.won@siam.edu

  

ผศ.ดร.ภญ. ศศิประภา  ชิตรัตถา

ติดต่อ : sasi_toey@hotmail.com

 

อ.ภก. พิชัย  ชัยชนะชัยชาญ

ติดต่อ : extra_top@hotmail.com

  (ลาศึกษาต่อ)

อ.ภญ. หทัยชนก  ขาวสุข

ติดต่อ : hataichanok.khawsuk@gmail.com

  
อ. ปทิตตา โชติวราธรรม

ติดต่อ : chic2pathidta@gmail.com

  (ลาศึกษาต่อ)

อ.ภญ. ปุณยวีร์ พืชสะกะ

ติดต่อ : nekijung_01@hotmail.com

  (ลาศึกษาต่อ)
     

ฝ่ายสนับสนุน

นางสาว ภคพัส  จินากลึง

ติดต่อ : pakapas20@hotmail.com

 

นางสาว อิสรีย์  เลิศเตโชพัฒน์

ติดต่อ : yupin999@hotmail.com

 

นางสาว สุติมา  กัลขอิน

ติดต่อ : sutimar2525@gmail.com

 

นางสาว พุทธิดา  มูลผลึก

ติดต่อ : fasail_1338@hotmail.com

 

นางสาว ปัทมา  มณฑลจุลเกศ

ติดต่อ : Elle-iizs@msn.com

 
นาง สุภาภรณ์  เลาห์ประเสริฐสิทธิ์

 

ติดต่อ : spenjoy888@gmail.com

 
นางสาว บุญญาสิริ  เที่ยงธรรม

 

ติดต่อ : nadsirithiangthum@gmail.com