Faculty of Pharmacy logo

ขอแสดงความยินดีกับ เภสัชกร ทาวัต เศวตดุล ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับมอบป้ายร้านยาสีขาว ในพิธีมอบป้ายร้านยาสีขาวแก่ผู้ประกอบการร้านยา จังหวัดนครพนม โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ในงานประชุมสัมมนาผู้ประกอบการร้านขายยาจังหวัดนครพนม ประจำปี 2565 ในวันที่ 27 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมเทพวรมุนี ศูนย์การประชุมสาธารณสุขจังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนม โดยเภสัชกรทาวัต ได้รับป้ายร้านยาสีขาวติดต่อกันมาเป็นปีที่ 2