pharmacy

วิสัยทัศน์

คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสยาม  มุ่งมั่นเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นนำเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ใช้ปัญญาในการดำรงชีวิตและมีความเป็นเลิศในวิชาการและวิชาชีพ

ภารกิจ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  มีภารกิจหลักสำคัญที่สอดคล้องกับภารกิจความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยสยาม 4 ประการ  อันได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม  และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เป้าหมาย

มุ่งสร้างเภสัชศาสตรบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  เน้นทักษะการปฏิบัติการบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อให้ประชาชนมีการใช้ยาอย่างถูกต้องเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย  และมีคุณภาพชีวิตที่ดี


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ข่าวประชาสัมพันธ์     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

เหตุการณ์ที่น่าสนใจ

* ร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ความคืบหน้าและประวัติความเป็นมาของการแก้ไขร่าง
พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่..) พ.ศ. ..
ซึ่งมีทั้งประเด็นการแก้ไขนิยามวิชาชีพ และการต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ นำเสนอโดย
รศ.(พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรม
ในวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2557
ณ ห้อง 702 อาคาร 80 ปี
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

You are here: Home