pharmacy


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

 กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 


ข่าวกิจกรรม

''ปั่นจักรยานต้านยาเสพติด''


 ''Siam Health Day 58''

ขอเรียนเชิญนักศึกษา คณาจารย์ ร่วมงานเปิดโลกกิจกรรม Siam Health Day
18 กันยายน 2558 

* นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนับเป็นชั่วโมงกิจกรรมเท่ากับ 5 ชั่วโมง

รายละเอียดของงาน

คณะแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ร่วมจัดโครงการ
วันสุขภาพ SIAM HEALTH DAY 2015 โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

1.งานเปิดโลกกิจกรรม 2015 ให้นักศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมชมรมต่างๆ
ณ ลานอเนกประสงค์หน้าอาคาร 12 ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น.

2.งานวันสุขภาพ “Siam Health Day” ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม เสวนา
โครงการ “Young Love รักเป็นปลอดภัย” โดยนายแพทย์สุกมล วิภาวีพลกุล
และร่วมกิจกรรมเกมส์ ลุ้นรับรางวัล พร้อมรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ สำนัก
อนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ณ หอประชุมชั้น 4
อาคาร 12 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น.

มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับกรมอนามัยโดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ บริษัท ไบเออร์-ไทย จำกัด องค์การแพทย์
ประจำประเทศไทย มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง และไทยทีวีสีช่อง3  
รายการ  "ผู้หญิงถึงผู้หญิง”  ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์   "รักเป็น ปลอดภัย :
Young Love” เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการชะลอการมี
เพศสัมพันธ์ การมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย และวางแผนการมีเพศสัมพันธ์ได้อย่าง
ถูกต้อง ให้เยาวชนสามารถป้องกันและลดปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงด้าน
เพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ไม่พร้อม โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์


ข่าววิชาการ

''Special Lecture''

ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย จาก Dr.Dyah Aryani Perwitasari, Ph.D.,Apt,
Dean Faculty of Pharmacy, University of Ahmad Dahlan,
Indonesia เรื่อง “Personalized Medicine in Tuberculosis
Treatment”

ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558
ห้อง 1103 อาคาร 19 ชั้น 19


“PHARMACY GATEWAY TO AEC”

งานประชุมวิชาการ “PHARMACY GATEWAY TO AEC”

เมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 
ณ ห้องประชุม Siam Memorial Auditorium
อาคาร 19 ชั้น 19 มหาวิทยาลัยสยาม

ดาวน์โหลดบทความวิชาการได้เร็วๆนี้


"Advancing Clinical Pharmacy Practice & 
Education Toward Patient-Centered Care"

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมมือกับสภาเภสัชกรรม วิทยาลัย
เภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Conference on Clinical
Pharmacy "Advancing Clinical Pharmacy Practice &
Education Toward Patient-Centered Care"
ระหว่าง วันที่ 23-25 มิถุนายน 2558
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ
รายละเอียดติดตามได้ที่ http://accp2015.kku.ac.th/ 
หรือ facebook ACCP2015Thailand 


 

วีดีทัศน์แนะนำ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม


 ความภาคภูมิใจของเรา

"Freshy Game 58"
ขอแสดงความยินดีกับทุกรางวัลแห่งความสำเร็จ ได้แก่
* รางวัลชนะเลิศ - กองเชียร์
* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 - ตกแต่งสแตนด์เชียร์
* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 - เชียร์ลีดเดอร์
* ดาวคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัล popular vote
* นักศึกษาชั้นปีที่ปี 1 ได้รับทุนการศึกษาจาก Toppo 


 *คณะเภสัชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นศภ.ชนน สุขเสน 
ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายในการพิจารณาเป็นนักศึกษาดีเด่น 
ประเภทวิชาการดีเด่น จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษา
แห่งประเทศไทย (สสอท.) ประจำปีกาศึกษา 2557


 * ภญ.รศ.ดร.เฉลิมศรี ภุมมางกูร คณบดีคณะภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับรางวัลเกียรติยศบุคคลตัวอย่างแห่งปี
ประจำปี 2557

รายละเอียด


สาระน่ารู้

* ร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ความคืบหน้าและประวัติความเป็นมาของการแก้ไขร่าง
พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่..) พ.ศ. ..
ซึ่งมีทั้งประเด็นการแก้ไขนิยามวิชาชีพ และการต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
นำเสนอโดย
รศ.(พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์
นายกสภาเภสัชกรรม 
ในวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2557 
ณ ห้อง 702 อาคาร 80 ปี 
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


 


 

เข้าสู่ฐานข้อมูลคณะเภสัชศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

You are here: Home