pharmacy


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

 NO ONE NO MORE
เภสัชอาสาพาเลิกบุหรี่ :)


การประกวด ตราสัญลักษณครบรอบ 10 ป
วันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม

1. หลักเกณฑในการประกวด
    1.1 ผูมีสิทธิ์สงผลงานเขาประกวด
       • นักศึกษาเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม ชั้นปที่ 1-6
       • ศิษยเกาคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม
       • บุคลากรคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม
    1.2 ผูสงผลงานเขาประกวดทีมละไมเกิน 3 คน และสงผลงานประกวด
ไดไมเกินทีมละ 2 ผลงาน

2. หลักเกณฑในการสงผลงานเขารวมประกวด
    2.1 หัวขอการประกวด “ครบรอบ 10 ปวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยสยาม”
    2.2 ตองมีตราสัญลักษณของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม
ภายในผลงานการประกวด ทั้งนี้ผลงานการประกวดตองไมมีสวนใดสวนหนึ่ง
ของงานกราฟฟคทับหรือบังตรา สัญลักษณคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม
ตราสัญลักษณของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม
    2.3 ผลงานการประกวดตองสงพรอมคําขวัญที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับงาน
ครบรอบวันสถาปนา คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม
    2.4 ออกแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรเทานั้น
    2.5 เขียนชื่อ นามสกุล พรอมหมายเลขโทรศัพท และแนวคิดในการออกแบบ
ดานหลังผลงาน พรอมแนบไฟลความละเอียดไมนอยกวา 300 dpi เขียนลงใน
แผน CD ในรูปแบบนามสกุล .JPG
    2.6 ไมขัดตอขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม
    2.7 ผลงานที่สงเขาประกวดจะตองไมลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผูอื่น
และตองไมเคย ไดรับรางวัลจากที่ใดมากอน
    2.8 ผลงานที่สงเขาประกวดทั้งหมดถือเปนลิขสิทธิ์ของคณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยสยาม และคณะกรรมการตัดสินสามารถใชสิทธิ์ในการปรับผลงาน
เพื่อประโยชนในการใชงานจริง ตอไป
    2.9 การตัดสินของกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
    2.10 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม จะไมสงคืนผลงานใหเจาของ
ผลงานไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

3. หลักเกณฑในการตัดสิน
    การสื่อความหมาย 30 คะแนน
    ความคิดสรางสรรค 20 คะแนน
    ความสวยงามและความครบถวนขององคประกอบ 20 คะแนน
    ความนาสนใจและสามารถนําไปใชจริงในการประชาสัมพันธตาง ๆ 15 คะแนน
    การประยุกตใชงานกับสื่อสิ่งพิมพ ของที่ระลึก และผลิตภัณฑ 15 คะแนน

4. รางวัล รางวัลชนะเลิศ – รางวัลเงินสด 3,000 บาท พรอมเกียรติบัตร

5. วิธีการสงภาพเขาประกวด
    5.1 ชองทางในการสงผลงาน
       • สงดวยตนเองไดที่ คุณสุภาพร เลาหประเสริฐสิทธิ์ หอง 19-1105
อาคารเฉลิมพระ เกียรติ 19 ชั้น 11 หอง 19-1105
       • ทางไปรษณียไดที่ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม
เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหวา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
       • อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    5.2 ผลงานการประกวดตองสงภายในวันจันทรที่ 30 พฤศจิกายน 2558
ในกรณีที่สงทาง ไปรษณียจะนับวันประทับตราเปนสําคัญ

6. ประกาศผลการประกวด วันจันทรที่ 18 ธันวาคม 2558 ทาง
Facebook คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม และทาง
เวปไซต www.pharmacy.siam.edu


ข่าวกิจกรรม

 ''เชิญร่วมบริจาคโลหิต''

ขอเชิญ นศ.กองทุนฯ ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ
“ใจอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 4
วันจันทร์ที่ 16 พ.
ย. 58 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00น.
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 1 (ห้อง Hall of Fame)
การเข้าร่วมบริจาคโลหิต ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจิตอาสา 


ข่าววิชาการ

''Special Lecture''

ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย จาก Dr.Dyah Aryani Perwitasari, Ph.D.,Apt,
Dean Faculty of Pharmacy, University of Ahmad Dahlan,
Indonesia เรื่อง “Personalized Medicine in Tuberculosis
Treatment”

ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558
ห้อง 1103 อาคาร 19 ชั้น 19


"Advancing Clinical Pharmacy Practice & 
Education Toward Patient-Centered Care"

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมมือกับสภาเภสัชกรรม วิทยาลัย
เภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Conference on Clinical
Pharmacy "Advancing Clinical Pharmacy Practice &
Education Toward Patient-Centered Care"
ระหว่าง วันที่ 23-25 มิถุนายน 2558
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ
รายละเอียดติดตามได้ที่ http://accp2015.kku.ac.th/ 
หรือ facebook ACCP2015Thailand 


 

วีดีทัศน์แนะนำ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม


 ความภาคภูมิใจของเรา

"Freshy Game 58"
ขอแสดงความยินดีกับทุกรางวัลแห่งความสำเร็จ ได้แก่
* รางวัลชนะเลิศ - กองเชียร์
* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 - ตกแต่งสแตนด์เชียร์
* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 - เชียร์ลีดเดอร์
* ดาวคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัล popular vote
* นักศึกษาชั้นปีที่ปี 1 ได้รับทุนการศึกษาจาก Toppo 


 *คณะเภสัชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นศภ.ชนน สุขเสน 
ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายในการพิจารณาเป็นนักศึกษาดีเด่น 
ประเภทวิชาการดีเด่น จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษา
แห่งประเทศไทย (สสอท.) ประจำปีกาศึกษา 2557


 * ภญ.รศ.ดร.เฉลิมศรี ภุมมางกูร คณบดีคณะภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับรางวัลเกียรติยศบุคคลตัวอย่างแห่งปี
ประจำปี 2557

รายละเอียด


สาระน่ารู้

* ร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ความคืบหน้าและประวัติความเป็นมาของการแก้ไขร่าง
พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่..) พ.ศ. ..
ซึ่งมีทั้งประเด็นการแก้ไขนิยามวิชาชีพ และการต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
นำเสนอโดย
รศ.(พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์
นายกสภาเภสัชกรรม 
ในวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2557 
ณ ห้อง 702 อาคาร 80 ปี 
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


 


 

เข้าสู่ฐานข้อมูลคณะเภสัชศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You are here: Home