pharmacy

วิสัยทัศน์

คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสยาม  มุ่งมั่นเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นนำเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ใช้ปัญญาในการดำรงชีวิตและมีความเป็นเลิศในวิชาการและวิชาชีพ

ภารกิจ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  มีภารกิจหลักสำคัญที่สอดคล้องกับภารกิจความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยสยาม 4 ประการ  อันได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม  และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เป้าหมาย

มุ่งสร้างเภสัชศาสตรบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  เน้นทักษะการปฏิบัติการบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อให้ประชาชนมีการใช้ยาอย่างถูกต้องเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย  และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

You are here: Home