pharmacy

วิสัยทัศน์

คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสยาม  มุ่งมั่นเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นนำเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ใช้ปัญญาในการดำรงชีวิตและมีความเป็นเลิศในวิชาการและวิชาชีพ

ภารกิจ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  มีภารกิจหลักสำคัญที่สอดคล้องกับภารกิจความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยสยาม 4 ประการ  อันได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม  และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เป้าหมาย

มุ่งสร้างเภสัชศาสตรบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  เน้นทักษะการปฏิบัติการบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อให้ประชาชนมีการใช้ยาอย่างถูกต้องเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย  และมีคุณภาพชีวิตที่ดี


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ข่าวประชาสัมพันธ์     

*ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมอบรมวิชาการให้ความรู้ ประจำเดือนตุลาคม 2557 หัวข้อ โรคตาแดง ณ อาคาร 19 ชั้น 11 ห้องประชุม 1101 เวลา 12.00-12.30 น. ผู้ที่สนใจโพสความจำนงได้เลยค่ะ

*บรรยากาศแถลงการณ์คัดค้าน พรบ ยา               

 รายละเอียด

 

 

 

 

                         

สิ่งที่น่าสนใจ

*25 กันยายน วันเภสัชกรโลก

รายละเอียด

* ร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ความคืบหน้าและประวัติความเป็นมาของการแก้ไขร่าง
พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่..) พ.ศ. ..
ซึ่งมีทั้งประเด็นการแก้ไขนิยามวิชาชีพ และการต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ นำเสนอโดย
รศ.(พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์
นายกสภาเภสัชกรรม 
ในวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2557 
ณ ห้อง 702 อาคาร 80 ปี 
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

You are here: Home