pharmacy


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

การประชุมวิชาการ เรื่อง “PHARMACY GATEWAY TO AEC”

วันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 8.00–16.00 น.
ณ ห้องประชุม Siam Memorial Auditorium
อาคาร 19 ชั้น 19 มหาวิทยาลัยสยาม

เอกสารรายละเอียดงานประชุม
เอกสารรายละเอียดการแข่งขันตอบปัญหา
รายละเอียด


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมมือกับสภาเภสัชกรรม วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Conference on Clinical Pharmacy "Advancing Clinical Pharmacy Practice & Education Toward Patient-Centered Care"
ระหว่าง วันที่ 23-25 มิถุนายน 2558
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ
รายละเอียดติดตามได้ที่ http://accp2015.kku.ac.th/ 
หรือ facebook ACCP2015Thailand 


*สำนักกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจิตอาสา.
โดย สำนักราชเลขาธิการ จัดโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 1-24 มิถุนายน 2558 ณ.ศูนย์ศึกษาการพัฒยาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักกิจการนักศึกษา อาคาร 17 ชั้น 3

 


แนะนำ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม


 

สิ่งที่น่าสนใจ

*รางวัลเกียรติยศบุคคลตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2557

รายละเอียด


 * ร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ความคืบหน้าและประวัติความเป็นมาของการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่..) พ.ศ. .. ซึ่งมีทั้งประเด็นการแก้ไขนิยามวิชาชีพ และการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
นำเสนอโดย
รศ.(พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์
นายกสภาเภสัชกรรม 
ในวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2557 
ณ ห้อง 702 อาคาร 80 ปี 
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


 


 

 

เข้าสู่ฐานข้อมูลคณะเภสัชศาสตร์

 

 

You are here: Home