pharmacy

วิสัยทัศน์

คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสยาม  มุ่งมั่นเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นนำเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ใช้ปัญญาในการดำรงชีวิตและมีความเป็นเลิศในวิชาการและวิชาชีพ

ภารกิจ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  มีภารกิจหลักสำคัญที่สอดคล้องกับภารกิจความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยสยาม 4 ประการ  อันได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม  และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เป้าหมาย

มุ่งสร้างเภสัชศาสตรบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  เน้นทักษะการปฏิบัติการบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อให้ประชาชนมีการใช้ยาอย่างถูกต้องเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย  และมีคุณภาพชีวิตที่ดี


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องเกียรติยศ ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๑๙

รายละเอียด

เหตุการณ์ที่น่าสนใจ                                             

 

 

 

 

 

 

You are here: Home