pharmacy


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

 NO ONE NO MORE
เภสัชอาสาพาเลิกบุหรี่ :)


"น้อมจิตวันทา บูชาครู 59"

วันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ จัดงาน "น้อมจิตวันทา บูชาครู"
บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น 


การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา

 

30 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา
ประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภญ.จุไรรัตน์
นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธาน
และผศ.ดร.สุสารี ประคินกิจ และ ผศ.จิรนาถ บุญคง เป็นกรรมการ
รวมถึงการสะท้อนมุมมองจากผู้ใช้บัญฑิต ภญ.เพลินตา สิริมานุวัฒน์
จากโรงพยาบาลตากสิน และนักศึกษาปัจจุบัน พร้อมศิษย์เก่า


เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาในระบบ Admission 2559

รายละเอียด


ผลการประกวด ตราสัญลักษณครบรอบ 10 ป

วันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม

รายละเอียด


ข่าวกิจกรรม

 ''โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเียนมัธยมวัดสิงห์''

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มีข้อตกลงความร่วมมือกับ
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ในด้านการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม
ความรู้ด้านวิชาการและอื่นๆ
มีโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
เป็นกิจกรรมแนะนำหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต แนะนำคณะต่างๆ
กิจกรรมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และบรรยายให้ความรู้เพศศึกษา
ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 โดย น้องๆ นักเรียนยังได้ีโอกาส
เยี่ยมชมสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน ภายในคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม อีกด้วย..

 

วีดีทัศน์แนะนำ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม


 ความภาคภูมิใจของเรา

"Freshy Game 59"
ขอแสดงความยินดีกับทุกรางวัลแห่งความสำเร็จ ได้แก่
* รางวัลชนะเลิศ - กองเชียร์
* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 - ตกแต่งสแตนด์เชียร์
* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 - เชียร์ลีดเดอร์
* ดาวคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัล ดาวมหาวิทยาลัย


 *คณะเภสัชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ เภสัชกรหญิงจันทรัตน์
หลิววิบูลผล ที่ได้รับรางวัล Dean's List รางวัลเกียรติยศ
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม โดยท่านอธิการบดี
เป็นผู้มอบรางวัล ในพิธีวันไหว้ครู 8 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา


 *คณะเภสัชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นศภ.เอกวิทย์ ไชยวงศ์
ที่ได้รับรางวัล นักศึกษากิจกรรมดีเด่น ปี 2559 โดยท่านอธิการบดี
เป็นผู้มอบรางวัล ในพิธีวันไหว้ครู 8 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา


 * ภญ.รศ.ดร.เฉลิมศรี ภุมมางกูร คณบดีคณะภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับรางวัลเกียรติยศบุคคลตัวอย่างแห่งปี
ประจำปี 2557

รายละเอียด

 

เข้าสู่ฐานข้อมูลคณะเภสัชศาสตร์

   

  

 

 

You are here: Home