Siam

เกี่ยวกับหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร : เภสัชศาสตร์บัณทิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม) Doctor of pharmacy ( Pharmaceutical care ) ชื่อปริญญา :เภสัชศาสตร์บัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม) ภ. บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม ) Doctor of pharmacy (Pharmaceutical care) Pharm.D. (Pharm.care) เอกสารหลักสูตร: SiamU_Curriculum2562_FV_Stud

DETAIL

ติดต่อคณะ

กรอกข้อมูลเพื่อติดต่อ (คลิก) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 9 เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทร 0-2868-6000 ต่อ 5331, 0-2868-6665 โทรสาร 0-2868-6665

DETAIL

โครงสร้างหลักสูตร

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๒๒๕ หน่วยกิต หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป ๓๕ หน่วยกิต – กลุ่มวิชาภาษา     ๑๕ หน่วยกิต – กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์     ๑๔ หน่วยกิต – กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์       ๖ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ๑๘๔ หน่วยกิต – กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานวิชาชีพ     ๒๑ หน่วยกิต – กลุ่มวิชาเฉพาะวิชาชีพ   ๑๒๗ หน่วยกิต – กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม     ๓๖ หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต

DETAIL

เกี่ยวกับหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร : เภสัชศาสตร์บัณทิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม) Doctor of pharmacy ( Pharmaceutical care ) ชื่อปริญญา :เภสัชศาสตร์บัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม) ภ. บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม ) Doctor of pharmacy (Pharmaceutical care) Pharm.D. (Pharm.care) เอกสารหลักสูตร: SiamU_Curriculum2562_FV_Stud

DETAIL
May
22

เกี่ยวกับคณะ

“ปฺญา นรานํ รตนํ  ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน”         ที่มาของการก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  มหาวิทยาลัยสยามมีปรัชญาประจำมหาวิทยาลัยคือปัญญาเป็นรัตนะของนรชนอีกทั้งปรัชญาการให้บริการของมหาวิทยาลัยเอกชนนั้นถูกกำหนดไว้ว่าต้องเปิดหลักสูตรเฉพาะสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนจากปรัชญาดังกล่าว  กอปรกับเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) และการรับรองมาตรฐานคุณภาพร้านยา (Community Pharmacy Accreditation) การผลิตเภสัชกรเพื่อให้ได้เภสัชกรที่มีคุณภาพเพื่อทำงานในโรงพยาบาลหรือร้านยาตามโครงการร้านยาคุณภาพของสภาเภสัชกรรมและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  ทางมหาวิทยาลัยสยามจึงไ้ด้จัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์โดยมุ่งเน้นการสร้างเภสัชกรที่มีทักษะการปฏิบัติงานด้านบริบาลทางเภสัชกรรม  มีองค์ความรู้และทักษะในการสืบค้นปัญหาการใช้ยา การป้องกันการแก้ปัญหาที่เกิด หรืออาจเกิดจากการใช้ยาเพื่อให้ประชาชนมีการใช้ยาที่ถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย  และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปรัชญา        ปฏิบัติจริง อิงความรู้ คู่จรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรม ปณิธาน        มุ่งสร้างเภสัชกรที่มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  เน้นทักษะการปฏิบัติการบริบาลทางเภสัชกรรม เพื่อให้ประชาชนมีการใช้ยาอย่างถูกต้องเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี วิสัยทัศน์        เป็นคณะเภสัชศาสตร์ที่มีมาตรฐานระดับสากล มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน พันธกิจ       […]

DETAIL