การประชุมวิชาการ PHARMACOTHERAPY  THROUGH THE CYCLE OF LIFE 2019: การใช้ยาตามวัฏจักรแห่งชีวิต 2562

การประชุมวิชาการ PHARMACOTHERAPY THROUGH THE CYCLE OF LIFE 2019: การใช้ยาตามวัฏจักรแห่งชีวิต 2562

        คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มีนโยบายมุ่งเน้นการบริการวิชาการแบบยั่งยืน ดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการกำหนดเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งเภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ รวมทั้งศิษย์เก่าของคณะฯ ได้มีองค์ความรู้ด้านยาที่ถูกต้องและทันสมัย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดูแลผู้ป่วย ณ สถานพยาบาลต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

 

       การรักษาด้วยยาในประชากรกลุ่มพิเศษ อาทิเช่น หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่อง ผู้ป่วยที่มีการทำงานของตับบกพร่อง และผู้ป่วยโรควิกฤต เป็นเรื่องที่ต้องพึงระวังและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคและสรีรวิทยาในประชากรกลุ่มดังกล่าว ส่งผลต่อเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ของยา นำไปสู่ประสิทธิภาพของยาที่ลดลงและผลข้างเคียงที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้แล้วการดูแลประคับประคอง (supportive treatment) ในผู้ป่วยระยะสุดท้ายมีหลักการการใช้ยาที่มีข้อพิจารณาที่แตกต่างไปจากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป

       เภสัชกรซึ่งเป็นบุคลากรที่ดูแลด้านยาในผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวหลาย ๆ ประการ อาทิเช่น ตรวจทานคำสั่งการใช้ยา การจ่ายยา และให้คำแนะนำการใช้ยา นอกจากนี้แล้วเภสัชกรมีบทบาทสำหรับการเฝ้าระวังและป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยาในผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว เพื่อจุดมุ่งหมายคือทำให้เกิดประสิทธิภาพการรักษาที่ดีและเกิดความปลอดภัยในการใช้ยา

       ด้วยเหตุนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จึงได้จัดงานประชุมวิชาการในหัวข้อ “PHARMACOTHERAPY THROUGH THE CYCLE OF LIFE 2019: การใช้ยาตามวัฏจักรแห่งชีวิต 2562” เพื่อเป็นการเพิ่มเติมองค์ความรู้ที่ทันสมัยและทบทวนหลักการใช้ยาในกลุ่มผู้ป่วยต่าง ๆ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ หลักการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร หลักการใช้ยาในเด็ก หลักการใช้ยาในผู้ป่วยสูงอายุ การปรับขนาดยาในผู้ป่วยโรคตับและไตบกพร่อง การใช้ยาในกลุ่มผู้ป่วยวิกฤต และกลุ่มผู้ป่วยระยะท้ายที่ให้ยาแบบประคับประคอง

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :

     – โครงการประชุมวิชาการและกำหนดการประชุม (คลิก)

     – หนังสือเชิญ (คลิก)

     – ใบสมัคร (PDF) (คลิก)

     ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนและการชำระเงิน (คลิก) (update ทุกวันอังคาร)

     การสำรองห้องพัก โรงแรมนารายณ์ (คลิก)


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

     – ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (คลิก)

     CPE SiamU (คลิก)

 

หมายเหตุ

ขั้นตอนการลงทะเบียนและการชำระเงิน

 

1. กรอกข้อมูลลงทะเบียนออนไลน์จาก QR code หรือบนเวปไซต์ www.pharmacy.siam.edu หรือ www.ccpe.pharmacycouncil.org หรือส่งไฟล์ข้อมูลลงทะเบียนมายังอีเมล์ siam.uconference@gmail.com หรือโทรสาร 02-868-6665

2. ท่านจะได้รับอีเมล์ตอบรับการลงทะเบียน โปรดชำระเงินโดยโอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยสยาม-การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์” เลขที่บัญชี 005-8-09285-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยสยาม และส่งไฟล์ใบเสร็จการโอนเงินจากลิงค์ในอีเมล์ตอบรับการลงทะเบียนของท่าน หรือส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ siam.uconference@gmail.com หรือโทรสาร 02-868-6665

3. กรุณาตรวจสอบรายชื่อ และสถานะการชำระเงินได้ทุกวันอังคารบนเวปไซต์ www.pharmacy.siam.edu

4. ท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินที่หน้างานประชุม

5. ติดต่อสอบถามที่ คุณบุญญาสิริ เที่ยงธรรม หรือ อ.อุษาศิริ ศรีสกุล หมายเลขโทรศัพท์ 02-867-8000 ต่อ 5401 5331 หรือ 5416

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *