หน้าหลัก

Jan
24

ขอบคุณเงินบริจาคของทุกท่าน เพื่อพี่น้องชาวใต้

เงินบริจาคจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้รวบรวมซื้อยาที่จำเป็น และส่งต่อไปยัง สำนักวิชาเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาคใต้ต่อไป ท่านที่อยากช่วยเหลือพี่น้องชาวภาคใต้ยังสามารถบริจาคเงิน สิ่งของได้ที่ มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 19 ชั้น 1

DETAIL
Jan
24

มหาวิทยาลัยสยามเปิดศูนย์ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

มหาวิทยาลัยสยามเปิดศูนย์ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ บริเวณอาคาร 19 ชั้น 1 ห้อง Hall of fame โดยรับบริจาคสิ่งของ อุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารเเห้ง ยาสามัญประจำบ้าน เเละอื่นๆ สามารถติดต่อบริจาคได้ตั้งเวลา 9.00 -16.30    

DETAIL
Jan
06
Jan
06

เชิญชวนนักศึกษาส่งคลิปวีดีโอประกวด หัวข้อ “Patient safety & Rational drug use”

เชิญชวนนักศึกษาส่งคลิปวีดีโอประกวดหัวข้อ “Patient safety & Rational drug use” วัตถุประสงค์ เพื่อการเรียนการสอนแก่นักศึกษา ความยาว 3-5 นาที กำหนดส่งผลงาน วันนี้- 3 กุมภาพันธ์ 2560 ชิงเงินรางวัล 2,000, 1,500 และ 1000 บาทตามลำดับ (ทุกผลงานจะได้รับเกียรติบัตร)   ส่งผลงานในรูปแบบ CD/DVD ทางไปรษณีย์ถึง  รศ.ดร.ภญ.จุราพร พงศ์เวชรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120   สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ รศ.ดร.ภญ.จุราพร พงศ์เวชรักษ์ Email: juraporn@tu.ac.th

DETAIL
Jan
03
Mar
02

การประชุมวิชาการ เรื่อง “PHARMACY GATEWAY TO AEC”

การประชุมวิชาการ เรื่อง “PHARMACY GATEWAY TO AEC” วันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 8.00–16.00 น. ณ ห้องประชุม Siam Memorial Auditorium อาคาร 19 ชั้น 19 มหาวิทยาลัยสยาม       หลักการและเหตุผล           อาเซียน (ASEAN) หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2510 ปัจจุบันมีสมาชิก 10 ประเทศ คือ บรูไนดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทย กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม โดยการรวมตัวของกลุ่มประเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสันติภาพในภูมิภาคอันจะนําไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทาง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และได้มีการรวมกลุ่มเพื่อขยายความร่วมมือและการค้าระหว่างกันให้มาก ต่อมาอาเซียนได้กําหนดทิศทางที่จะให้เกิดการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) […]

DETAIL