การเรียนการสอนและสื่อ

Oct
02

สื่อการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับเภสัชกร 1/2562

  กรณีศึกษา: Allergic Reaction Cold Sore Diarrhea 1 Diarrhea 2 Fever High Blood Pressure Sore Muscle     กิตติกรรมประกาศ สนับสนุนการผลิต: มหาวิทยาลัยสยาม นักแสดง (เภสัชกร) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม รศ.ดร.เฉลิมศรี ภุมมางกูร อ.พิธาน โฆษิตชัยวัฒน์ อ.ดร.สุวภาพ เตชะมหามณีรัตน์ อ.สิริกัลยา เบ็ญจวรรณ์ อ.ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี อ.ดร.อุษาศิริ ศรีสกุล อ.เพ็ญนภา เจริญวิวัฒนกิจ นักแสดง (ผู้ป่วย) James Worth Kris Mouton Michael Slater อาจารย์กลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร อ.ดร.กมลวรรณ ตันติพิวัฒนสกุล อ.ดารารัตน์ สำเร็จวิทย์ อ.ผการัตน์ ตั้งเขื่อนขั้นธ์ อ.กฤษฎาดนุเดช […]

DETAIL
Dec
12