การจัดการความรู้

แนวทางการสร้างข้อสอบที่มีประสิทธิภาพ

แนวทางการสร้างข้อสอบที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยหลักเกณฑ์การออกข้อสอบ รูปแบบข้อสอบ หลักการเขียนข้อสอบ เทคนิคการเลือกสถานการณ์มาใช้ในการสร้างข้อสอบ เทคนิคการปรับปรุงและพัฒนาข้อสอบ ปัญหาที่พบของการสร้างข้อสอบของคณะเภสัชศาสตร์ ม.สยาม [เอกสาร]

DETAIL

แนวทางปฏิบัติในการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย

แนวทางปฏิบัติในการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย จากการสัมมนาการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จไป เมื่อวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 จึงได้รวบรวมเป็น “แนวทางปฏิบัติของคณะเภสัชศาสตร์ในการเขียน โครงร่างวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัยสยาม” ซึ่งแนวทางนี้ ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ แนวทางการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อขอการสนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอก มหาวิทยาลัย และข้อมูลแหล่งทุนที่เกี่ยวข้อง (สามารถติดตามข้อมูลแหล่งทุนได้จากฝ่ายวิจัยของคณะฯและเอกสารแนบนี้) Link เอกสาร

DETAIL

ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนและด้านงานวิจัยคณะเภสัชศาสตร์

ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนและด้านงานวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ 

DETAIL

คู่มือการใช้งานโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม Mendeley

คู่มือการใช้งานโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม Mendeley

DETAIL

คู่มือหรือเเนวทางการขอตำเเหน่งทางวิชาการ

คู่มือหรือเเนวทางการขอตำเเหน่งทางวิชาการ

DETAIL

คู่มือหรือเเนวทางการเขียนตำรา

คู่มือหรือเเนวทางการเขียนตำรา

DETAIL

คู่มือเเนวทางการจัดการเรียนการสอนเเบบ transformative learning

คู่มือเเนวทางการจัดการเรียนการสอนเเบบ transformative learning

DETAIL

แบบฟอร์มรายงานผลการประชุมสัมมนาหรือฝึกอบรม

แบบฟอร์มรายงานผลการประชุมสัมมนาหรือฝึกอบรม  

DETAIL