โครงสร้างหลักสูตร

Faculty of Pharmacy logo

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร           225 หน่วยกิต รายวิชาและคำอธิบายรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา

เกี่ยวกับหลักสูตร

Faculty of Pharmacy logo

รายละเอียดหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย เภสัชศาสตรบัณทิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม) ภาษาอังกฤษ Doctor of Pharmacy Program in Pharmaceutical Care     ชื่อปริญญา       ภาษาไทย ชื่อเต็ม เภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม)   ชื่อย่อ   ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม) ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Doctor of Pharmacy (Pharmaceutical Care)   ชื่อย่อ Pharm. D. (Pharm. Care)   ระยะเวลาเรียน   6   ปี จัดการศึกษาในระบบทวิภาค ภาคการศึกษาต้น ระยะเวลาตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม ภาคการศึกษาปลาย ระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม เอกสารหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต […]

The 9th Siam University, Pharmacy Conference 2023 (SiP 2023)

Faculty of Pharmacy logo

การประชุมวิชาการ The 9th Siam University, Pharmacy Conference 2023 (SiP 2023)Drug safety issues: From research to real situation  วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2566ณ ห้องประชุมกิ่งเพชร (ชั้น 3) โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯรหัสการศึกษาต่อเนื่อง 1014-2-000-008-07-2566จำนวนหน่วยกิต 10.75 หน่วยกิต อัตราค่าลงทะเบียนเภสัชกร หรือบุคคลทั่วไป – *ขยายเวลา* ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2566   ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท– วันที่ 26 ถึง 30มิถุนายน 2566                ค่าลงทะเบียน 3,500 […]

เข้าพบท่านอธิการบดี เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2566

ท่านคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ รศ.ดร.ภญ.เฉลิมศรี ภุมมางกูร พร้อมด้วย ผศ.ดร.วีระยุทธ โพธิ์ฐิติรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และ อ.ดร.ภญ.รักษ์จินดา วัฒนาลัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าพบท่านอธิการบดี เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2566

บรรยายในหัวข้อ High Alert Drug (HAD) โรงพยาบาลตากสิน

ภญ.อ.ดร.ธนิยา เจริญเสรีรัตน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ High Alert Drug (HAD) ที่โรงพยาบาลตากสิน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา มีพยาบาล ประจำ MICU เข้าร่วมฟังการบรรยาย

งานประชุม American College of Clinical Pharmacy (ACCP) 2022 Global Conference on Clinical Pharmacy

     รองศาสตรจารย์ ดร.ภก. วีรชัย ไชยจามร อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับเชิญ เป็น invited speaker ในงานประชุม American College of Clinical Pharmacy (ACCP) 2022 Global Conference on Clinical Pharmacy ระหว่างวันที่ 15-18 ตุลาคม 2565 ณ มลรัฐซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกประมาณ 2000 คน      หัวข้อการบรรยาย คือ Multidisciplinary Kidney Care Team Involving Renal Pharmacists<br>และได้มีการร่วมเสวนาทางด้าน Global Clinical Pharmacy Innovations ร่วมกับ invited speaker จากหลายประเทศ ได้แก่ […]