นางสาว อิสรีย์ เลิศเตโชพัฒน์

นางสาว อิสรีย์  เลิศเตโชพัฒน์

บุคลากรฝ่ายสนับสนุน

ประวัติการศึกษา  
     ปริญญาตรี บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
     ปริญญาโท  
     ปริญญาเอก  
     การศึกษาต่อเนื่อง