Faculty of Pharmacy logo

รางวัลนักศึกษาความประพฤติดี ประจำปี 2565 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปาริจฉัตต์ ชื่นจิตต์ นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2565 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยท่านอธิการบดี ดร.พรชัย มงคลวนิช ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่นักศึกษา เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมาค่ะCredit ภาพ : อ.นิติพันธ์ จันทร์เรือง สำนักงานอธิการบดี