อ.ภก. ภูมิสิริ  วุฒิวงค์

อ.ภก. ภูมิสิริ วุฒิวงค์

อ.ภก. ภูมิสิริ  วุฒิวงค์

อาจารย์ประจำ

 

ประวัติการศึกษา :

– เภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม) เกียตรินิยมอันดับ ๑ มหาวิทยาลัยสยาม พ.ศ. ๒๕๕๗

 

ประวัติการทำงานและประสบการณ์

– อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (มีนาคม ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน)

 

หนังสือ/ตำรา

– 

 

ผลงานวิจัย/บทความวิจัย

 

บทความวิชาการ

-บทความ ชุมชนกัลปพฤกษ์ หมู่ที่ ๔ ในงานประชุมถอดบทเรียนงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ “เภสัชกรรมปฐมภูมิ: จากความร่วมมือสู่ความสำเร็จ” โดย วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) วันที่ ๒๔ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙