นางสาว ภคพัส จินากลึง

นางสาว ภคพัส  จินากลึง

บุคลากรฝ่ายสนับสนุน

ประวัติการศึกษา  
     ปริญญาตรี วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
     ปริญญาโท  
     ปริญญาเอก  
     การศึกษาต่อเนื่อง